Symbole wobźěłaś

Wužywajśo toś ten dialog, aby symbolowej sajźbje symbole pśidał, symbolowe sajźby wobźěłał abo symbolowe mjenja změnił. Móžośo teke nowe symbolowe sajźby definěrowaś, symbolam mjenja pśipokazaś abo eksistěrujuce symbolowe sajźby změniś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Symbole – Wobźěłaś…


Stary symbol

Wubjeŕśo mě aktualnego symbola. Symbol, mě symbola a sajźba, ku kótarejž symbol słuša se w lěwem wobceŕku pśeglěda dołojce w dialogowem pólu pokazuju.

Stara symbolowa sajźba

Toś te lisćinowe pólo mě aktualneje symboloweje sajźby wopśimujo. Jolic cośo, móžośo teke drugu symbolowu sajźbu wubraś.

Symbol

Nalicyjo symbole w aktualnej symbolowej sajźbje. Wubjeŕśo mě z lisćiny abo zapódajśo mě za nowo pśidany symbol.

Nowy symbol pśidaś

Aby symbolowej sajźbje symbol pśidał, wubjeŕśo pismo w pólu Pismo a klikniśo pón na symbol w symbolowem wobceŕku. Zapódajśo mě za symbol do póla Symbol. Wubjeŕśo w lisćinowem pólu Symbolowa sajźba symbolowu sajźbu abo zapódajśo nowe mě, aby nowu symbolowu sajźbu napórał. Pšawy wobceŕk pśeglěda symbol pokazujo, kótaryž sćo wubrał. Klikniśo na Pśidaś a pón na W pórěźe.

Mě symbola změniś

Aby mě symbola změnił, wubjeŕśo stare mě w lisćinowem pólu Stary symbol. Zapódajśo pón nowe mě do póla Symbol. Zawěsććo se, lěc póžedane znamuško jo we woknje pśeglěda, nježli až na tłocašk Změniś klikaśo. Klikniśo na W pórěźe.

Symbolowa sajźba

Lisćinowe pólo Symbolowa sajźba mjenja wšych eksistěrujucych symbolowych sajźbow wopśimujo. Móžośo symbolowu sajźbu změniś abo nowu napóraś.

Nowu symbolowu sajźbu napóraś

Aby nowu symbolowu sajźbu napórał, zapódajśo mě za nju w lisćinowem pólu Symbolowa sajźba a pśidajśo nanejmjenjej jaden symbol. Klikniśo na W pórěźe, aby dialog zacynił. Nowa symbolowa sajźba jo něnto pód nowym mjenim k dispoziciji.

Pismo

Pokazujo mě aktualnego pisma a zmóžnja wam, druge pismo wubraś.

Pódkupka

Jolic sćo wubrał pismo bźez symbolow w lisćinowem pólu Pismo, móžośo pódkupku Unicode wubraś, w kótarejž se waš nowy abo wobźěłany symbol zaměstniś. Gaž pódkupka jo wubrana, se wšykne symbole, kótarež k toś tej pódkupce aktualneje symboloweje sajźby słušaju, w lisćinje symbolow górjejce pokazuju.

Stil

Aktualna pismowy rěz se pokazujo. Móžośo pismowu družynu změniś, gaž jaden z lisćinowego póla wuběraśo.

Pśidaś

Klikniśo na toś ten tłocašk, aby symbol, kótaryž se w pšawem woknje pśeglěda pokazujo, aktualnej symbolowej sajźbje pśidał. Składujo se z mjenim, kótarež se w lisćinowem pólu Symbol pokazujo. Musyśo mě pód Symbol abo Symbolowa sajźba pódaś, aby mógał toś ten tłocašk wužywaś. Mjenja njedaju se wěcej ako jaden raz wužywaś.

Změniś

Klikniśo na toś ten tłocašk, aby mě symbola wuměnił, kótaryž se w lěwem woknje pśeglěda pokazujo (stare mě se w lisćinowem pólu Stary symbol pokazujo) z nowym mjenim, kótarež sćo zapódał do lisćinowego póla Symbol.

Symbol do drugeje symboloweje sajźby pśesunuś

tip

Aby na pśikład wjeliki pismik ALPHA ze sajźby „Grichojšćina“ do sajźby „Specialny“ pśenosował, wubjeŕśo staru symbolowu sajźbu (Grichojšćina) a pón symbol ALPHA z pomocu dweju lisćinoweju pólowu gorjejce. Symbol se w lěwem woknje pśeglěda zjawijo. Wubjeŕśo w lisćinowem pólu Symbolowa sajźba sajźbu „Specialny“. Klikniśo na Změniś a pón na W pórěźe. Symbol ALPHA jo něnto jano w symbolowej sajźbje „Specialny“.


Lašowaś

Klikniśo, aby symbol wótwónoźeł, kótaryž se w lěwem woknje pśeglěda z aktualneje symboloweje sajźby pokazujo. Wěstotna powěźeńka se njepokažo. Gaž slědny zwóstawajucy symbol symboloweje sajźby lašujośo, se teke symbolowa sajźba wulašujo.

note

Móžośo teke na Pśetergnuś kliknuś, aby dialog zacynił, až njeby se změny składowali.


Pšosym pódprějśo nas!