Pisma

Definěrujo pisma, kótarež móžośo na formulowe elementy nałožyś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format - Pisma…


Pisma

Formulowe pisma

Móžośo pisma za wariable, funkcije, licby a zasajźony tekst definěrowaś, kótarež elementy wašeje formule su.

Lisćinowe póla w dialogu Pisma standardne pismo za wšykne elementy pokazuju. Aby pismo změnił, klikniśo na Změniś a wubjeŕśo pón elementowy typ. Nowe dialogowe pólo se zjawijo. Wubjeŕśo póžedane pismo a zmóžniśo póžedane atributy. Klikniśo pón na W pórěźe. Aby změny ako standardne pisma nastajił, klikniśo na tłocašk Standard.

note

Joli cośo jadnotliwe tekstowe źěle z pismom wóznamjeniś, kótarež se wót pisma cełego teksta wótchyla, zapódajśo pśikaz Pismo do wokna Pśikaze.


Wariable

Móžośo pisma za wariable w swójej formuli wubraś. W formuli x=SIN(y) na pśikład stej x a y wariabli a pokazujotej pśipokazane pismo.

Funkcije

Wubjeŕśo pisma za mjenja a kakosći funkcijow. W formuli x=SIN(y) na pśikład jo =SIN( ) funkcija.

Licby

Móžośo pisma za licby w swójej formuli wubraś.

Tekst

Wubjeŕśo how pisma za tekst w swójej formuli.

Swójske pisma

W toś tom wótrězku dialoga Pisma móžośo pisma definěrowaś, z kótarymiž móžośo druge tekstowe komponenty w formuli formatěrowaś. Tśi zakładne pisma Serif, Sans a Fixed su k dispoziciji. Móžośo kuždemu zainstalěrowanemu zakładnemu pismoju dalšne pisma pśidaś. Kužde pismo na wašom systemje jo za wužywanje k dispoziciji. Wubjeŕśo tłocašk Změniś, aby wuběrk w lisćinowem pólu rozšyrił.

Toś te swójske pisma se wužywaju, jolic sćo nastajił z pśikazom FONT druge pismo we woknje Pśikaze.

Serif

Móžośo pismo pódaś, kótarež se ma za format font serif wužywaś. Serify su małe smužcycki, kótarež na pśikład dołojce na pismiku A widobne, gaž se serifowe pismo Times wužywa. Serify su wužytne, dokulaž wócko cytarja narowno wjadu a tak cyanje póspěšuju.

Sans

Móžośo pismo pódaś, kótarež se ma za formatěrowanje pisma sans wužywaś.

Fixed

Móžośo pismo pódaś, kótarež se ma za formatěrowanje pisma fixed wužywaś.

Změniś

Klikniśo na jaden ze zapiskow z toś togo wuskokujucego menija, aby pśistup k dialogoju Pisma dostał, źož móžośo pismo a atributy za wótpowědnu formulu a za swójske pisma definěrowaś.

Standard

Klikniśo na toś ten tłocašk, aby swóje změny ako standard za wšykne nowe formule składował. Za tym až sćo wobkšuśił změny, klikniśo na tłocašk Jo.

Dialog Standardne gódnoty składowaś

Pšosym pódprějśo nas!