Indekse a eksponenty

How namakajośo zakładne informacije wó indeksach a eksponentach w $[officenameg Math. Móžośo how wopisane pśikłady wopytaś, aby diskutěrowane drobnostki rozměł. (Pazorki w toś tom teksće su jano za wuzwignjenje myslone a njejsu źěl pśikładow.)

Indeks a eksponent za znamuško se jaden nad drugim pokazujo, na bazowem znamušku na nalěwo wurownany. Zapódajśo na pśikład a_2^3 abo a^3_2. Pórěd jo bźez wuznama. Město '_' a '^' móžośo 'sub' a 'sup' wužywaś.

Ale njejo wěcej móžno, slědujuce mustry wužywaś:

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Kužda pozicija nižejstajenja resp. wušejstajenja bazowego znamuška dajo se jano jaden raz wužywaś. Musyśo spinki wužywaś, aby póžedany wuslědk pokazał. Slědujuce pśikłady to ilustrěruju:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Symbol Tip

Na rozdźěl wót drugich formulowych editorow, źož se "_ a "^ " jano na pśiduce znamuško póśěgujotej ("a_24" se jano na "2" póśěgujo), se LibreOffice Math na cełe licby/mjenja/tekst póśěgujo. Jolic cośo, až wušejstajone a nižejstajone znamuška jadno za drugim stoje, dajo se wuraz tak pišo: a_2{}^3 or a^3{}_2


Aby tensory pisał, LibreOffice Math někotare móžnosći bitujo. Mimo notacije "R_i{}^{jk}{}_l", kótaraž jo w drugich nałoženjach nałog, daju se pśidatne notacije wužywaś, rozmjej "R_i{}^jk{}_l" a "{{R_i}^jk}_l".

Wušej- a nižejstajone znamuška nalěwo bazowego znamuška daju se teke napšawo wurownaś. Aby se to cyniło, so nowej pśikaza "lsub" a "lsup" wužywatej. Wobej pśikaza matej ten samski efekt ako "sub" a "sup", jano až stej nalěwo pódla bazowego znamuška. Glejśo teke "a lsub 2 lsup 3".

Pšawidła wó jasnosći a trjebnosć spinkow su te samske. To dajo se principielnje z {}2^a dojśpiś.

Symbol za Notica

Pśikaza "sub" a "sup" stej teke ako "rsub" a "rsup" k dispoziciji.


Z pśikazoma "csub" a "csup" móžośo wušej- a nižejstajone znamuška direktnje nad abo pód znamuškom pisaś. Pśikład jo "a csub y csup x". Kombinacije indeksow a eksponentow su gromaźe móžne: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".

Wušej- a nižejstajene znamuška daju se nejwěcej unarnym a binarnym operatoram pśidaś. Dwa pśikłada: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" a "a toward csub f b x toward csup f y".

Warnowański symbol

Pódajśo teke wšykne prozne znamjenja mjazy znamuškami, gaž toś te pśikłady do wokna Pśikaze zapódawaśo.


Pšosym pódprějśo nas!