Młogosćowe operacije

Pśipokažćo znamuškam w swójej formuli LibreOffice Math rozdźělne młogosćowe operatory. Jadnotliwe operatory se w dolnem wótrězku wobceŕka Elementy pokazuju. Wócyńśo kontekstowy meni we woknje Pśikaze, aby identisku lisćinu jadnotliwych funkcijow wiźeł. Operatory, kótarež we wobceŕku Elementy njejsu, muse se direktnje do wokna Pśikaze zapódaś. Móžośo teke direktnje druge źěle formule zasajźiś, samo gaby symbole za nje južo eksistěrowali.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Operacije młogosći.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Operacije młogosći z lisćinowego póla.


Za tym až sćo zapisk młogosćowe operacije we wobceŕku Elementy wubrał, se relewantne symbole w dolnem źělu toś togo wobceŕka pokazuju. Klikniśo jadnorje na symbol, aby operator do formule integrěrował, kótaraž se rowno we woknje Pśikaze wobźěłujo.

Młogosćowe operacije nadrobnje:

Symbol za Jo element

jo Element

Wužywajśo symbol, aby młogosćowy operator jo element z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?> in <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za njejo element

njejo element

Wužywajśo symbol, aby młogosćowy operator njejo element z dwěma zastupujucymaj symboloma zasajźił. Móžośo teke <?> notin <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za wopśimujo

wopśimujo

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator wopśimujo z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?> owns <?> abo <?> ni <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za prozna młogosć

prozna młogosć

Wužywajśo toś ten symbol, aby proznu młogosć zasajźił. Zapódajśo emptyset do wokna Pśikaze, aby proznu młogosć do swójogo dokumenta zapódał.

Symbol za Zgromadna młogosć

Zgromadna młogosć

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator zgromadna młogosć z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?> intersection <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Zjadnośenje

Zjadnośenje

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator zjadnośenjez dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?> union <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Diferenca

Diferenca

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator diferenca z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?> setminus <?> abo <?> bslash <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Kwocient

Kwocient

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator kwocient z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?>slash<?> do wokna Pśikaze zapódaś, aby ten samski wuslědk dostał.

Symbol za Alef

alef

Wužywajśo toś ten symbol, aby kardinalnu licbu zasajźił. Móžośo teke aleph do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Źělna młogosć

Źělna młogosć

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator źělna młogosć z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?>subset<?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Źělna młogosćv abo rowny

Źělna młogosć abo rowny

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator źělna młogosć abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?>subseteq<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Nadmłogosć

Nadmłogosć

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator nadmłogosć z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?>supset<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Nadmłogosć abo rowny

Nadmłogosć abo rowny

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator nadmłogosć abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?>supseteq<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za njejo źělna młogosć

njejo źělna młogosć

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator njejo źělna młogosć z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?>nsubset<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za njejo źělna młogosć abo rowny

njejo źělna młogosć abo rowny

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator njejo źělna młogosć abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?>nsubseteq<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za njejo nadmłogosć

njejo nadmłogosć

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator njejo nadmłogosć z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?>nsupset<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za njejo nadmłogosć
abo rowny

njejo nadmłogosć abo rowny

Wužywajśo toś ten symbol, aby młogosćowy operator njejo nadmłogosć abo rowny z dwěma zastupujucyma symboloma zasajźił. Móžośo teke <?>nsupseteq<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Młogosć pśirodnych licbow

Młogosć pśirodnych licbow

Wužywajśo toś ten symbol, aby znamuško za młogosć pśirodnych licbow zasajźił. Móžośo teke setn do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Młogosć cełych licbow

Młogosć cełych licbow

Wužywajśo toś ten symbol, aby znamuško za młogosć cełych licbow zasajźił. Móžośo teke setz do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Młogosć racionalnych licbow

Młogosć racionalnych licbow

Wužywajśo toś ten symbol, aby znamuško za młogosć racionalnych licbow zasajźił. Móžośo teke setq direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Młogosć reelnych licbow

Młogosć reelnych licbow

Wužywajśo toś ten symbol, aby znamuško za młogosć reelnych licbow zasajźił. Móžośo teke setr do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Młogosć kompleksnych licbow

Młogosć kompleksnych licbow

Wužywajśo toś ten symbol, aby znamuško za młogosć kompleksnych licbow zasajźił. Móžośo teke setc do wokna Pśikaze zapódaś.

Warnowański symbol

Źiwajśo na to, až mjazy gódnotami a pśikazami prozne znamjenja (mjazyrum) zasajźujośo, gaž je do wokna Pśikaze manuelnje zapódawaśo. To korektnu strukturu zawěsćujo.


Pšosym pódprějśo nas!