Format

Móžośo mjazy wšakimi nastajenjami za formatěrowanje formule LibreOffice Math wubraś. Formatěrowańske nastajenja se w dolnem źělu wobceŕka Elementy pokazuju. Toś te nastajenja se teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze nalicyju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Formaty.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Formaty z lisćinowego póla.


Slědujuca lisćina jo dopołna lisćina formatěrowańskich nastajenjow, kótarež su w LibreOffice Math k dispoziciji. Symbol pódla formatěrowańskego nastajenja pódawa, aby pśistup k njomu pśez wobceŕk Elementy (wubjeŕśo Naglěd – Elementy) abo pśez kontekstowy meni wokna Pśikaze měł.

Symbol za Notica

Pismik „a“ se na zastupujucy symbol we wašej formuli póśěgujo, kótaryž cośo wótpowědnemu formatěrowanjeju pśipokazaś. Móžośo toś to znamuško z někakim drugim wuměniś.


Formatěrowańske nastajenja

Symbol za Wušej stajony nalěwo

Wušej stajony nalěwo

Zasajźujo eksponent nalěwo pódla zastupujucego symbola. Móžośo teke <?>lsup{<?>} do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Wušej stajony górjejce

Wušej stajony górjejce

Zasajźujo eksponent direktnje nad zastupujucym symbolom. Móžośo teke <?>csup<?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Wušej stajony napšawo

Wušej stajony napšawo

Zasajźujo eksponent napšawo pódla zastupujucego symbola. Móžośo teke <?>^{<?>} direktnje do wokna Pśikaze zapódaś, abo wužywaśo rsup abo sup.

Symbol za Wertikalny štapjel (2 elementa)

Wertikalny štapjel (2 elementa)

Zasajźujo wertikalny štapjel (binom) z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke binom<?><?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Nowa smužka

Nowa smužka

Zasajźujo nowu smužku do wašogo dokumenta. Móžośo teke newline direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Nižej stajony nalěwo

Nižej stajony nalěwo

Zasajźujo indeks nalěwo pódla zastupujucego symbola. Móžośo teke <?>lsub{<?>} do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Nižej stajony dołojce

Nižej stajony dołojce

Zasajźujo indeks pód zastupujucym symbolom. Móžośo teke <?>csub<?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Nižej stajony napšawo

Nižej stajony napšawo

Zasajźujo indeks napšawo pódla zastupujucego symbola. Móžośo teke <?>_{<?>} do wokna Pśikaze zapódaś. Nižej stajona smužka dajo se z rsub abo sub wuměniś.

Symbol za Wertikalny pórěd

Wertikalny štapjel (3 elementy)

Zasajźujo wertikalny štapjel z tśimi zastupujucymi symbolami. Móžośo teke stack {<?>#<?>#<?>} do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Mały mjazyrum

Mały mjazyrum

Zasajźujo mały mjazyrum mjazy zastupujucym symbolom a pśiducym elementom. Móžośo teke ` direktnje do wokna Pśikaze zapódaś. Pśikaz musy se nalěwo abo napšawo pódla symbola, wariable, licby abo dopołnego pśikaza zjawiś.

Symbol za Wusměrjenje nalěwo

Nalěwo wusměrjony

Toś ten symbol „a“ nalěwo wusměrjujo a zasajźujo zastupujucy symbol. Móžośo alignl<?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Wusměrjenje horicontalnje centrěrowane

Horicontalnje centrěrowane wusměrjenje

Pśipokazujo pismikoju „a“ horicontalne centrěrowane wusměrjenje a zasajźujo zastupujucy symbol. Móžośo teke alignc<?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Wusměrjenje napšawo

Wusměrjenje napšawo

Zasajźujo pśikaz za wusměrjenje napšawo a zastupujucy symbol. Móžośo teke alignr<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za matriksowy štapjel

Matriksowy štapjel

Toś ten symbol matriks ze styrimi zastupujucymi symbolami zasajźujo. Móžośo teke matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} direktnje do wokna Commands zapódaś. Pozicija elementa w toś tom diagramje se pśez dwě koordinaśe pódawa; prědna smužkowy numer a druga słupowy numer pódawa. Móžośo toś tu matriks we woknje Pśikaze k někakemu směroju rozšyriś, gaž znamuška pśidawaśo.

Symbol za Mjazyrum

Mjazyrum

Toś ten symbol mjazyrum abo prozne znamje mjazy zastupujucymi symbolami zasajźujo. Móžośo teke ~ direktnje do wokna Pśikaze zapódaś. Pśikaz musyi se nalěwo abo napšawo pódla symbola, wariable, licby abo dopołnego pśikaza zjawiś.

Pśikaze alignl, alignc a alignr za wusměrjenje su pśedewšym efektiwne, jolic

Gaž wusměrjeńske pśikaze wužywaśo, źiwajśo na to, až

Aby z pomocu pśikaza „matrix“ wusměrił:

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Nalěwo wusměriś

Jolic se smužka abo wuraz z tekstom zachopina, wusměrjujo se pó standarźe nalěwo. Móžośo to z jadnym z pśikazow align změniś. Pśikład jo stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, źož se "tekst" napšawo wusměrjony zjawijo. Źiwajśo na to, až tekst musy pśecej pśez pazorki wobdane byś.

Pó standarźe centrěrowane formule daju se nalěwo wusměriś, bźez togo aby meni Format – Wusměriś wužywał. Aby to cynił, stajśo prozny znamuškowy rjeśazk, to groni, pazorki, kótarež někaki tekst wobdawaju "", pśed wótrězk formule, kótaryž cośo wusměriś. Gaž na pśikład "" a+b newline "" c+d zapódawaśo, se wobej rownicy nalěwo wusměrjujotej, město aby se centrěrowałej.

Warnowański symbol

Gaž informacije do wokna Pśikaze zapódawaśo, źiwajśo na to, až se někotare formaty prozne znamjenja za korektnu strukturu pominaju. To pśedewšym płaśi, gaž gódnoty (na pśikład a lsup{3}) město zastupujucych symbolow zapódawaśo.


Klikniśo na Spinki a zrědowanje za dalšne informacije wó formatěrowanju w LibreOffice Math.

Wužytne informacije wó indeksach a eksponentach a skalěrowanju wam pomagaju, waš dokument na nejzlěpšy nałog organizěrowaś.

Pšosym pódprějśo nas!