Spinki

Móžośo mjazy wšakimi spinkowymi typami wubraś, aby swóju formulu LibreOffice Math strukturěrował. Spinkowe typy se w dolnem źělu wobceŕka Elementy pokazuju. Toś te spinki su teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze k dispoziciji. Wšykne spinki, kótarež we wobceŕku Elementy abo w kontekstowem meniju njejsu, daju se manuelnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Spinki.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Spinki z lisćinowego póla.


Slědujuca lisćina jo dopołna lisćina k dispoziciji stojecych spinkowych typow. Symbol pódla spinkowego typa pódawa, aby pśistup k njomu pśez wobceŕk Elementy (wubjeŕśo Naglěd – Elementy abo pśez kontekstowy meni wokna Pśikaze měł.

Spinkowe typy

Symbol za Kulowate spinki

Kulowate spinki

Zasajźujo zastupujucy symbol w normalnych kulowatych spinkach. Móžośo teke (<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Rožkate spinki

Rožkate spinki

Zasajźujo zastupujucy symbol w rožkatych spinkach. Móžośo teke [<?>] do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Dwójne rožkate spinki

Dwójne rožkate spinki

Zasajźujo zastupujucy symbol w dwójnych rožkatych spinkach. Móžośo teke ldbracket <?> rdbracket do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Wuzgibnjone spinki

Wuzgibnjone spinki

Zasajźujo zastupujucy symbol we wuzgibnjonych spinkach. Móžośo teke lbrace <?> rdbracket do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Jadnore padorowne linije

Jadnore padorowne linije

Zasajźujo zastupujucy symbol w padorownych linijach. Móžośo teke lline <?> rline direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Dwójne padorowne linije

Dwójne padorowne linije

Zasajźujo zastupujucy symbol w dwójnych padorownych linijach. Móžośo teke lline <?> rdline direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Špicne spinki

Špicne spinki

Zasajźujo zastupujucy symbol w špicnych spinkach. Móžośo teke langle <?> rangle do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Operatorowe spinki

Operatorowe spinki

Zasajźujo dwa zastupujucej symbola w operatorowych spinkach. Móžośo teke langle <?> mline <?> rangle do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Zrědowańske spinki

Zrědowańske spinki

Zasajźujo zrědowańske spinki. Móžośo teke {<?>} do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Kulowate spinki (skalěrujobne)

Kulowate spinki (skalěrujobne)

Zasajźujo skalěrujobne kulowate spinkiz jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke left(<?> right) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Rožkate spinki (skalěrujobne)

Rožkate spinki (skalěrujobne)

Zasajźujo skalěrujobne rožkate spinki ze zastupujucymi symbolami. Móžośo teke left[<?> right] do wokna Pśikaze zapódaś. Wjelikosć spinkow se awtomatiski pśiměrjujo.

Symbol za Dwójne rožkate spinki (skalěrujobne)

Dwójne rožkate spinki (skalěrujobne)

Zasajźujo skalěrujobne dwójne rožkate spinki ze zastupujucymi symbolami. Móžośo teke left ldbracket <?> right rdbracket direktnje do wokna Pśikaze zapódaś. Wjelikosć spinkow se awtomatiski pśiměrjujo.

Symbol za Wuzgibnjone spinki (skalěrujobne)

Wuzgibnjone spinki (skalěrujobne)

Zasajźujo skalěrujobne wuzgibnjone spinki z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke left lbrace <?> right rbrace do wokna Pśikaze zapódaś. Wjelikosć wuzgibnjonych spinkow se awtomatiski pśiměrjujo.

Symbol za Jadnore padorowne linije (skalěrujobne)

Jadnore padorowne linije (skalěrujobne)

Zasajźujo skalěrujobne padorowne linije ze zastupujucym symbolom. Móžośo teke left lline <?> right rline do wokna Pśikaze zapódaś. Wjelikosć spinkow se awtomatiski pśiměrjujo.

Symbol za Dwójne padorowne linije (skalěrujobne)

Dwójne padorowne linije (skalěrujobne)

Zasajźujo skalěrujobne dwójne padorowne linije ze zastupujucym symbolom. Móžośo teke left ldline <?> right rdline do wokna Pśikaze zapódaś. Wjelikosć spinkow se awtomatiski pśiměrjujo.

Symbol za Špicne spinki (skalěrujobne)

Špicne spinki (skalěrujobne)

Zasajźujo skalěrujobne špicne spinki ze zastupujucym symbolom. Móžośo teke left langle <?> right rangle do wokna Pśikaze zapódaś. Wjelikosć spinkow se awtomatiski pśiměrjujo.

Symbol za Operatorowe spinki (skalěrujobne)

Operatorowe spinki (skalěrujobne)

Zasajźujo skalěrujobne operatorowe spinki ze zastupujucymi symbolami. Móžośo teke left langle <?> mline <?> right rangle do wokna Pśikaze zapódaś. Wjelikosć spinkow se awtomatiski pśiměrjujo.

Symbol za Wuzgibnjona spinka (skalěrujobna)

Wuzgibnjona spinka górjejce (skalěrujobna)

Zasajźujo skalěrujobnu wódorownu wuzgibnjonu spinku górjejce ze zastupujucymi symbolami. Móžośo teke <?> overbrace <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś. Wjelikosć spinki se awtomatiski pśiměrjujo.

Symbol za Wuzgibnjona spinka dołojce (skalěrujobna)

Wuzgibnjona spinka dołojce (skalěrujobna)

Zasajźujo skalěrujobnu wódorownu wuzgibnjonu spinku dołojce ze zastupujucymi symbolami. Móžośo teke <?> underbrace <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś. Wjelikosć spinki se awtomatiski pśiměrjujo.

Aby spinki wótrownańskeje funkcije zasajźił, zapódajśo lfloor<?>rfloor direktnje do wokna Pśikaze.

Aby spinki narownańskeje funkcije zasajźił, zapódajśo lceil<?>rceil direktnje do wokna Pśikaze.

Aby skalěrujobne spinki wótrownańskeje funkcije zasajźił, zapódajśo left lfloor<?>right rfloor direktnje do wokna Pśikaze.

Aby skalěrujobne spinki narownańskeje funkcije zasajźił, zapódajśo left lceil<?>right rceil direktnje do wokna Pśikaze.

Symbol Tip

Wjelikosć spinkow se awtomatiski pśiměrjujo, gaž left a right pśed spinkowym pśikazom zapódawaśo, na pśikład left(a over b right). Móžośo teke Format – Wótkłon – Kategorija – Spinki wubraś a póžedane procentowe sajźby nastajiś, aby wjelikosć a wótkłon spinkow nastajił. Markěrujśo kontrolny kašćik Wšykne spinki skalěrowaś, aby změny na wšykne spinki w formuli nałožył.


Móžośo teke jadnotliwe spinki wužywaś. Aby to cynił, stajśo slědksmužku \ pśed pśikaz. Gaž na pśikład \[ zapódawaśo, se lěwa rožkata spinka bźez jeje pšawego pendanta zjawijo. To jo wužytne, aby wy nawopacne spinki napórał abo interwale natwarił. Ale jano njeskalěrujobne spinki daju se jadnotliwje wužywaś. Aby wjelikosć změnił, wužywajśo pśikaz size.

Pśikłady jadnotliwych spinkow

Za njeskalěrowane spinki:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

Za skalěrowane spinki wužywaśo none ako spinkowe mě

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Symbol za Notica

Pśikaz phantom> zawěsćujo, až slědna spinka korektnu wjelikosć ma.


Warnowański symbol

Źiwajśo na to, až prozne znamjenja mjazy elementy stajaśo, gaž je direktnje do wokna Pśikaze zapódawaśo. To zawěsćujo, až se korektna struktura spóznawa.


Wužytne informacije wó indeksach a eksponentach ako teke skalěrowanju wam pomaga, formule efektiwnje strukturěrował. Za dalšne informacije wó spinkach glejśo Spinki a zrědowanje.

Pšosym pódprějśo nas!