Funkcije

Wubjeŕśo funkciju w dolnem źělu wobceŕka Elementy. Toś te funkcije se teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze nalicyju. Funkcije, kótarež we wobceŕku Elementy njejsu, muse se manuelnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Funkcije.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Funkcije z lisćinowego póla.


Slědujuca lisćina jo lisćina wšych funkcijow, kótarež se we wobceŕku Elementy zjawiju. Symbol pódla funkcije pódawa, až maśo pśistup k njej pśez wobceŕk Elementy (meni Naglěd – Elementy) abo pśez kontekstowy meni wokna Pśikaze.

Lisćina funkcijow

Symbol za pśirodnu eksponencialnu funkciju

Pśirodna eksponencialna funkcija

Zasajźujo pśirodnu eksponencialnu funkciju. Móžośo teke func e^<?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za pśirodny logaritmus

Pśirodny logaritmus

Zasajźujo pśirodny logaritmus z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke ln(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Eksponencialna funkcija

Eksponencialna funkcija

Zasajźujo eksponencialnu funkciju z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke exp(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Logaritmus

Logaritmus

Zasajźujo źasetkowy logaritmus (k bazy 10) z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke log(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Potenca

Potenca

Zasajźujo potencowu funkciju z dwěma zastupowacyma symboloma. Móžośo teke <?>^{<?>} do wokna Pśikaze zapódaś. Móžośo znamuško ^ z rsup abo sup wuměniś.

Symbol za Sinus

Sinus

Zasajźujo sinusowu funkciju z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke sin(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Kosinus

Kosinus

Zasajźujo kosinusowu funkciju z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke cos(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Tangens

Tangens

Zasajźujo tangensowu funkciju z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke tan(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Kotangens

Kotangens

Zasajźujo kotangensowu funkciju z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke cot(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Hyperboliski sinus

Hyperboliski sinus

Zasajźujo funkciju hyperboliskego sinusa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke sinh(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Kwadratny kórjeń

Kwadratny kórjeń

Zasajźujo symbol kwadratnego kórjenja z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke sqrt(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Hyperboliski kosinus

Hyperboliski kosinus

Zasajźujo funkciju hyperboliskego kosinusa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke cosh(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Hyperboliski tangens

Hyperboliski tangens

Zasajźujo funkciju hyperboliskego tangensa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke tanh(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Hyperboliski kotangens

Hyperboliski kotangens

Zasajźujo funkciju hyperboliskego kotangensa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke coth(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za n-ty kórjeń

n-ty kórjeń

Zasajźujo funkciju n-tego kórjenja z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke nroot n x do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Arkussinus

Arkussinus

Zasajźujo funkciju arkussinusa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke arcsin(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Arkuskosinus

Arkuskosinus

Zasajźujo funkciju arkuskosinusa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke arccos(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za arkustangens

Arkustangens

Zasajźujo funkciju arkustangensa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke arctan(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za arkuskotangens

Arkuskotangens

Zasajźujo funkciju arkuskotangensa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke arccot(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Absolutna gódnota

Absolutna gódnota

Zasajźujo symbol absolutneje gódnoty z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke abs(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Hyperboliski areasinus

Hyperboliski areasinus

Zasajźujo funkciju hyperboliskego areasinusa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke arsinh(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Hyperboliski areakosinus

Hyperboliski areakosinus

Zasajźujo funkciju hyperboliskego areakosinusa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke arcosh(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Hyperboliski areatangens

Hyperboliski areatangens

Zasajźujo funkciju hyperboliskego areatangensa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke artanh(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Hyperboliski areakotangens

Hyperboliski areakotangens

Zasajźujo funkciju hyperboliskego areakotangensa z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke arcoth(<?>) do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Fakulta

Fakulta

Zasajźujo symbol fakulty z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo fact <?>direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol Tip

Móžośo teke funkciji indeks abo eksponent pśipokazaś. Gaž na pśikład sin^2x zapódawaśo, dostanjośo funkciju „sinus k potency 2x“.


Warnowański symbol

Gaž funkcije manuelnje do wokna Pśikaze zapódawaśo, źiwajśo na to, až se někotare funkcije prozne znamjenja pominaju (na pśikład abs 5=5 ; abs -3=3).


Pšosym pódprějśo nas!