Operatory

Móžośo ze wšakich operatorow wubraś, aby swóju formulu LibreOffice Math strukturěrował. Wše k dispoziciji stojece operatory se w dolnem źělu wobceŕka Elementy pokazuju. Nalicyju se teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze. Wšykne operatory, kótarež we wobceŕku Elementy abo w kontekstowem meniju njejsu, musyśo manuelnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Operatory.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Operatory z lisćinowego póla.


Slědujuca lisćina jo lisćina k dispoziciji stojecych operatorow. Symbol pódla mjenja operatora pódawa, aby pśistup k njomu pśez wobceŕk Elementy (wubjeŕśo Naglěd – Elementy) abo pśez kontekstowy meni wokna Pśikaze měł.

Operatorowe funkcije

Symbol za Limes

Limes

Zasajźujo znamuško limes z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke lim <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Suma

Suma

Zasajźujo znamuško suma z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke sum <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Produkt

Produkt

Zasajźujo znamuško produkt z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke prod <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Koprodukt

Koprodukt

Zasajźujo znamuško koprodukt z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke coprod <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Górna a dolna granica

Górna a dolna granica

Zasajźujo wobceŕkowy pśikaz górna a dolna granica za integral a sumu z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke from{<?>} to{<?>} <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś. Granicne pśikaze muse se z pśigódnymi operatorami kombiněrowaś. Granice se nad/pód sumowym znamuškom centrěruju.

Symbol za Integral

Integral

Zasajźujo znamueško integral z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke int <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Dwójny integral

Dwójny integral

Zasajźujo znamuško dwójny integral z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke iint <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Trójny integral

Trójny integral

Zasajźujo znamuško trójny integral z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke iiint <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Dolna granica

Dolna granica

Zasajźujo wobceŕkowy přikaz dolna granica za integral a sumu ze zastupujucyma symboloma. Móžośo teke from {<?>}<?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Kśiwankowy integral

Kśiwankowy integral

Zasajźujo znamuško kśiwankowy integral z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke lint <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Dwójny kśiwankowy integral

Dwójny kśiwankowy integral

Zasajźujo znamuško dwójny kśiwankowy integral z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke llint <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Trójny kśiwankowy integral

Trójny kśiwankowy integral

Zasajźujo znamuško trójny kśiwankowy integral z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke lllint <?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Górna granica

Górna granica

Zasajźujo wobceŕkowy pśikaz górna granica za integral a sumu ze zastupujucyma symbolomaMóžośo teke to <?><?> direktnje do wokna Pśikaze zapódaś. Granicne pśikaze daju se jano wužywaś, jolic su z pśigódnymi operatorami skombiněrowane.

Symbol Tip

Móžośo teke operatoroju (na pśikład integralej) granice pśidaś, gaž nejpjerwjej na póžedany operator klikaśo a pón na symbol limes klikaśo.


Pśikaz liminf limes inferior z jadnym zastupujucym symbolom zasajźujo.

Pśikaz limsup limes superior z jadnym zastupujucym symbolom zasajźujo.

Gaž oper do wokna Pśikaze zapódawaśo, móžośo swójske operatory w LibreOffice Math zasajźiś, wužytna funkcija za zatwarjenje wósebnych znamuškow do formule. Pśikład jo oper %theta x. Z pomocu pśikaza oper móžośo teke znamuška zasajźiś, kótarež w znamuškowej sajźbje LibreOffice njejsu. oper dajo se teke w zwisku z granicnymi gódnotami; na pśikład oper %zjadnośenje from {i=1} to n x_{i}. Symbol za zjadnośenje se pśez mě zjadnośenje pódawa. Ale to žedno z pśeddefiněrowanych symbolow njejo. Aby jen definěrował, wubjeŕśo Rědy – Symbole, wubjeŕśoSpecialny ako symbolowu sajźbu w dialogu, kótaryž se pokazujo a klikniśo pón na tłocašk Wobźěłaś. Wubjeŕśo w pśiducem dialogu Specialny znowego ako symbolowu sajźbu. Zapódajśo wugroniwe mě w tekstowem pólu Symbol, na pśikład „zjadnośenje“ a klikniśo pón na symbol zjadnośenje w symbolowej sajźbje. Klikniśo na Pśidaś a pón na W pórěźe. Klikniśo na Zacyniś, aby dialog Symbole zacynił. Sćo něnto gótowy a móžośo symbol zjadnośenje do wokna Pśikaze zapódaś, gaž oper %zjadnośenje zapódawaśo.

Symbol Tip

Granice daju se teke hynac ako nad/pód operatorom centrěrowane rědowaś. Wužywajśo nastajenja LibreOffice Math za źěło z wušej- a nižejstajone indekse. Zapódajśo na pśikład sum_a^b c do wokna Pśikaze, aby granice napšawo pódla sumowego symbola rědował. Jolic waše granicne zapiski dlejše wuraze wopśimuju, musyśo je do kupkowych spinkow stajiś, na pśikład sum_{i=1}^{2*n} b. Gaž se formule ze starych wersijow importěruju, se to awtomatiski stawa. Aby wótkłon (prozne znamjenja) mjazy znamuškami změnił, wubjeŕśo Format – Wótkłon… – Kategorija – Indekse abo Format – Wótkłon… – Kategorija – Granice. Pśidatne zakładne informacije wó indeksach namakajośo hynźi w Pomocy.


Warnowański symbol

Gaž informacije manuelnje do wokna Pśikaze zapódawaśo, źiwajśo na to, až se wjele operatorow prozne znamjenja za korektnu strukturu pominaju. To pśedewšym płaśi, gaž waše operatory gódnoty město zastupujucych symbolow sobu pśinjasu, na pśikład lim a_{n}=a.


Pšosym pódprějśo nas!