Unarne/Binarne operatory

Móžośo wšake unarne a binarne operatory wubraś, aby swóju formulu LibreOffice twórił. Unarne se na operatory pósěgujo, kótarež se na jaden zastupujucy symbol wustatkuju. Binarne se na operatory póśěgujo, kótarež dwa zastupujucej symbola zwězuju.Dolny wótrězk wobceŕka Elementy jadnotliwe operatory pokazujo. Kontekstowy meni wokna Pśikaze teke lisćinu toś tych operatorow ako teke pśidatne operatory wopśimujo. Jolic operator trjebaśo, kótaryž we wobceŕku Elementy njejo, wužywajśo kontekstowy meni abo zapódajśo jen direktnje do wokna Pśikaze.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Unarne/Binarne operatory

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Unarne/Binarne Operatory z lisćinowego póla.


Slědujuca lisćina jo dopołna lisćina unarnych a binarnych operatorow. Symbol pódla operatora pódawa, až maśo psistup k njomu pśez wobceŕk Elementy (wubjeŕśo Naglěd – Elementy) abo pśez kontekstowy meni wokna Pśikaze.

Unarne a binarne operatory

Symbol za plusowe znamuško

Plus

Zasajźujo plus z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke + <?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za minusowe znamuško

Minus

Zasajźujo minus z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke -<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za plusowe/minusowe znamuško

Plus/Minus

Zasajźujo plus/minus z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke +-<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za plusowe/minusowe znamuško

Minus/Plus

Zasajźujo minus z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke -+<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Adicija (plus)

Adicija (plus)

Zasajźujo plus z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>+<?> do wokna Pśikaze zasajźiś.

Symbol za Multiplikacija (dypk)

Multiplikacija (dypk)

Zasajźujo dypkowy operator z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>cdot<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Multiplikacija (x)

Multiplikacija (x)

Zasajźujo znamuško multiplikacija (x) z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>times<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Multiplikacija (*)

Multiplikacija (*)

Zasajźujo znamuško * za multiplikaciju z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>*<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Subtrakcija (minus)

Subtrakcija (minus)

Zasajźujo znamuško - za subtrakciju z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>-<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Diwizija (łamk)

Diwizija (łamk)

Zasajźujo łamk z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>over<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Diwizija (÷)

Diwizija (÷)

Zasajźujo diwizijne znamuško (÷, obelus) z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>div<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Diwizija (nakósna smužka)

Diwizija (nakósna smužka)

Zasajźujo diwizijne znamuško (/) z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>/<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Logiski NIC

Logiski NIC

Zasajźujo znamuško za Logiski NIC z jadnym zastupujucym symbolom. Móžośo teke neg<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Logiske A

Logiske A

Zasajźujo logiske A z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>and<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

>Symbol za Logiski ABO

Logiske ABO

Zasajźujo logiske ABO z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke <?>abo<?> do wokna Pśikaze zapódaś.

Symbol za Zwězowanje

Zwězowanje

Zasajźujo zwězowańske znamuško z dwěma zastupujucyma symboloma. Móžośo teke circ do wokna Pśikaze zapódaś.

Móžośo teke swójske unarne operatory zasajźiś, gaž uoper do wokna Pśikaze zapódaś, slědowany pśez syntaksu za znamuško. Toś ta funkcija jo wužytna za zatwarjenje wósebnych znamuškow do formule. Pśikaz uoper %theta x na pśikład mały grichojski pismik Theta (komponenta znamuškoweje sajźby LibreOffice Math generěrujo. Móžośo teke znamuška zasajźiś, kótarež w znamuškowej sajźbje LibreOffice njejsu, pśez to, až Rědy – Symbole – Wobźěłaś wuběraśo.

Móžośo teke swójske unarne operatory zasajźiś, gaž boper do wokna Pśikaze zapódaś. Pśikaz boper %theta x na pśikład mały grichiski pismik theta generěrujo, kótaremuž y pśed tym źo a kótaremuž x slědujo. Móžośo teke znamuška zasajźiś, kótarež w znamjenjowej sajźbje LibreOffice njejsu, gaž Rědy – Symbole – Wobźěłaś wuběraśo.

Gaž <?>oplus<?> do wokna Pśikaze zapódawaśo, zasajźujośo plusowy operator w krejzu do swójogo dokumenta.

Zapódajśo <?>ominus<?> do wokna Pśikaze, aby minusowy operator w krejzu zasajźił.

Zapódajśo <?>odot<?> do wokna Pśikaze, aby multiplikaciske znamuško (dypk)do formule zasajźił.

Zapódajśo <?>odivide<?> do wokna Pśikaze, aby diwizijne znamuško (nakósna smužka) w krejzudo formule zasajźił.

Zapódajśo a wideslash b do wokna Pśikaze, aby dwě znamušce z nakósnej smužku (wót dołojce nalěwo do górjejce napšawo) mjazy nima generěrował. Znamušce se tak stajatej, aby wšykno nalěwo pódla nakósneje smužki wušej było a wšykno napšawo pódla njeje niše było. Toś ten pśikaz jo teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze k dispoziciji.

Zapódajśo a widebslash b do wokna Pśikaze, aby dwě znamušce z nakósneju smužku (wót gorjejce nalěwo do dołojce napšawo) mjazy nima generěrował. Znamušce se tak stajatej, aby wšykno nalěwo pódla nakósneje smužki niše było a wšykno napšawo pódla njeje wušej było. Toś ten pśikaz jo teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze k dispoziciji.

Zapódajśo sub abo sup do wokna Pśikaze, aby znamuškam we formuli indekse a potence pśidał; na pśikład a sub 2.

Symbol Tip

Jolic cośo dwojodypk ':' ako diwizijne znamuško wužywaś, wubjeŕśo Rědy – Symbole abo klikniśo na symbol Symbole w symbolowej rědce Nastajenja. Klikniśo na tłocašk Wobźěłaś w pokazujucem se dialogu, wubjeŕśo pón symbolowu sajźbu Specialny. Zapódajśo wugroniwe mě pódla Symbol, na pśikład „źělony“ a klikniśo pón na dwojodypk w symbolowej sajźbje. Klikniśo na Pśidaś a pón na W pórěźe. Klikniśo na W pórěźe, aby dialog Symbole teke zacynił. Něnto móžośo nowy symbol, w toś tom paźe dwojodypk, wužywaś, gaž jogo mě do wokna Pśikaze zapódawaśo, na pśikład a %źělonypśez b = c.


Warnowański symbol

Gaž informacije do wokna Pśikaze manuelnje zapódawaśo, źiwajśo pšosym na to, až se wjele operatorow prozne znamjenja mjazy elementami za korektnu strukturu pomina. To pśedewšym pón płaśi, jolic gódnoty město zastupujucych symbolow wužywaśo, na pśikład aby diwiziju 4 div 3 abo a div b natwarił.


Pšosym pódprějśo nas!