Elementy

To jo lisćina operatorow, funkcijow, symbolow a formatěrowańske nastajenja, kótarež daju se do formule zasajźiś.

Někotare pśikłady wam wobceŕk operacijow pokazuju.

Wuběrańske wokno jo do dweju źělowu rozdźělone. Gaž na symbol górjejce we woknje klikaśo, se jogo pódrědowane symbole w dolnej połojcy wokna pokazuju.

Maśo pśez kontekstowy meni wokna Pśikaze pśistup k tym samskim funkcijam w pódmenijach.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy


Unarne/Binarne operatory

Móžośo wšake unarne a binarne operatory wubraś, aby swóju formulu LibreOffice twórił. Unarne se na operatory pósěgujo, kótarež se na jaden zastupujucy symbol wustatkuju. Binarne se na operatory póśěgujo, kótarež dwa zastupujucej symbola zwězuju.Dolny wótrězk wobceŕka Elementy jadnotliwe operatory pokazujo. Kontekstowy meni wokna Pśikaze teke lisćinu toś tych operatorow ako teke pśidatne operatory wopśimujo. Jolic operator trjebaśo, kótaryž we wobceŕku Elementy njejo, wužywajśo kontekstowy meni abo zapódajśo jen direktnje do wokna Pśikaze.

Relacije

Móžośo mjazy wšakimi relacijami wubraś, aby swóje formulu LibreOffice Math strukturěrował. Relaciske funkcije se w dolnem źělu wobceŕka Elementy pokazuju. Lisćina jo teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze k dispoziciji. Wše relacije, kótarež we wobceŕku Elementy abo w kontekstowem meniju njejsu, daju se manuelnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Młogosćowe operacije

Pśipokažćo znamuškam w swójej formuli LibreOffice Math rozdźělne młogosćowe operatory. Jadnotliwe operatory se w dolnem wótrězku wobceŕka Elementy pokazuju. Wócyńśo kontekstowy meni we woknje Pśikaze, aby identisku lisćinu jadnotliwych funkcijow wiźeł. Operatory, kótarež we wobceŕku Elementy njejsu, muse se direktnje do wokna Pśikaze zapódaś. Móžośo teke direktnje druge źěle formule zasajźiś, samo gaby symbole za nje južo eksistěrowali.

Funkcije

Wubjeŕśo funkciju w dolnem źělu wobceŕka Elementy. Toś te funkcije se teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze nalicyju. Funkcije, kótarež we wobceŕku Elementy njejsu, muse se manuelnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Operatory

Móžośo ze wšakich operatorow wubraś, aby swóju formulu LibreOffice Math strukturěrował. Wše k dispoziciji stojece operatory se w dolnem źělu wobceŕka Elementy pokazuju. Nalicyju se teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze. Wšykne operatory, kótarež we wobceŕku Elementy abo w kontekstowem meniju njejsu, musyśo manuelnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Atributy

Móžośo ze wšakich atributow za formule LibreOffice Math wubraś. Někotare atributy se w dolnem źělu wobceŕka Elementy pokazuju. Toś te atributy se teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze nalicyju. Wšykne atributy, kótarež we wobceŕku Elementy abo w kontekstowem meniju njejsu, muse se manuelnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Spinki

Móžośo mjazy wšakimi spinkowymi typami wubraś, aby swóju formulu LibreOffice Math strukturěrował. Spinkowe typy se w dolnem źělu wobceŕka Elementy pokazuju. Toś te spinki su teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze k dispoziciji. Wšykne spinki, kótarež we wobceŕku Elementy abo w kontekstowem meniju njejsu, daju se manuelnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Format

Móžośo mjazy wšakimi nastajenjami za formatěrowanje formule LibreOffice Math wubraś. Formatěrowańske nastajenja se w dolnem źělu wobceŕka Elementy pokazuju. Toś te nastajenja se teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze nalicyju.

Druge symbole

Pokazujo wšake matematiske symbole.

Pśikłady LibreOffice Math

Slědujuca lisćina jo lisćina pśikładowych formulow w LibreOffice Math.

Formulowe referencne tabele

Toś ten referencny wótrězk lisćiny wjele operatorow, funkcijow, symbolow a formatěrowańskich funkcijow wopśimujo, kótarež su w LibreOffice Math k dispoziciji. Wjele pokazanych pśikazow dajo se z pomocu symbolow do wokna Elementy abo do kontekstowego menija wokna Pśikaze zasajźiś.

Pšosym pódprějśo nas!