Funkcije LibreOffice Impress

LibreOffice Impress wam zmóžnja, profesionelne prezentacije napóraś, kótarež mógu diagramy, kreslańske objekty, tekst, multimedije a wjele drugich elementow wopśimowaś. Jolic cośo, móžośo samo prezentacije Microsoft PowerPoint importěrowaś a změniś.

Animacije, folijowe pśechady a multimedije su jano někotare z technikow, kótarež móžośo wužywaś, aby swóje prezentacije na wobrazowce spódobnje wugótował.

Wektorowe grafiki napóraś

Wjele rědow za napóranje wektorowych grafikow w LibreOffice Draw jo teke w LibreOffice Impress k dispoziciji.

Folije napóraś

LibreOffice Impress wam pśedłogi bitujo, z kótarymiž móžośo profesionelnje wuglědajuce folije napóraś.

Móžośo swójim folijam teke wjele dynamiskich efektow pśirědowaś, na pśikład animacije a pśechadne efekty.

Prezentacije napóraś

Někotare naglědy abo boki su k dispoziciji, gaž prezentaciju wugótujośo. Naglěd Folijowe sortěrowanje na pśikład wam pśeglěd wó wašych folijach ako miniaturki, mjaztym až bok cedlikow do ruki foliju ako teke tekst wopśimujo, kótarež cośo pśiglědowarjam pokazaś.

LibreOffice wma zmóžnja, timing wašeje prezentacije wopytaś.

Prezentacije wózjawiś

Móžośo swóje folije na wobrazowce, ako cedliki do ruki abo ako HTML-dokumenty wózjawiś.

Prezentacije pokazaś

Z LibreOffice Impress móžośo prezentaciju awtomatiski abo manuelnje wuwjasć.

Pšosym pódprějśo nas!