Lineale

Móžośo wertikalne a horicontalne lineale na lěwej a górnej kšomje źěłowego wobceŕka LibreOffice Impress wužywaś, kótarež wam pomagaju, wašu foliju napóraś. Wótrězki linealow, kótarež płoninu folije pókšywaju, su běłe.

Symbol Tip

Gaž objekt wuběraśo, se jogo wótměry na linealach ako šere dwójne cery pokazuju. Aby wjelikosć objekta eksaktnje změnił, śěgniśo jadnu z dwójnych cerow do nowego městna na linealu.


Gaž tekstowy objekt na foliji wuběraśo, se zasunjenja a tabulatory na horicontalnem linealu pokazuju. Aby zasunjenje abo tabulatorowe nastajenja za tekstowy objekt změnił, śěgniśo zasunjenje abo tabulatorowu marku do nowego městna na linealu.

Móžośo teke wótpópadańsku liniju z lineala śěgnuś, aby objekty na swóji foliji wusměrił. Ab wótpópadańsku liniju z pomocu lineala zasajźił, śěgniśo kšomu lineala do folije.

Aby lineale pokazał abo schował, wubjeŕśo Naglěd – Lineale.

Aby měrjeńsku jadnotku za lineal pódał, klikniśo z pšaweju tastu na lineal a wubjeŕśo nowu jadnotku z lisćiny.

Aby zachopjeńk (nulowy dypk) linealow změnił, śěgniśo zrězk wobeju linealowu w górnym lěwym rožku do źěłowego wobceŕka. Wertikalne a horicontalne pomocne linije se pokazuju. Śěgniśo pón wertikalne a horicontalne linije do městna, źož se ma nowy zachopjeńk byś a pušććo pón. Aby zachopjeńk linealow slědk stajił, klikniśo dwójcy na zrězk.

Aby folijowe kšomy změnił, śěgniśo kšomu běłych płoninow w linealach.

Pšosym pódprějśo nas!