Symbolowa rědka Linija a połnjenje

Symbolowa rědka „Linija a połnjenje“ pśikaze a nastajenja wopśimujo, kótarež móžośo w aktualnem naglěźe nałožyś.

note

Jolic bźez wubranego objekta w źěłowem wobceŕku formowe atributy ako linijowa tłustosć, linijowa barwa, linijowy stil, połnjecy typ a połnjecy stil ze symboloweju rědku Linija a połnjenje nastajaśo, se nastajenja za liniju a połnjenje na nowe formy nałožuju, na pśikład direktne formatěrowanje, kótarež standardne atributy kresleńskeje pśedłogi pśepisuju. Aby atributy symboloweje rědki Linija a połnjenje na te standardneje kresleńskeje pśedłogi slědk stajaśo, wótwólśo objekt w źěłowem wobceŕku a klikniśo dwójcy na zapisk standardneje kresleńskeje pśedłogi we wobceŕku Pśedłogi bocnice. Pśiducy objekt, kótaryž kresliśo, standardnu kresleńsku pśedłogu pokažo.


Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Symbol za Pozicija a wjelikosć

Pozicija a wjelikosć

Align Objects

Aligns selected objects with respect to one another.

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Symbol za Cele doprědka

Cele doprědka

Bring Forward

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

Symbol za Dalej doprědka

Doprědka

Send Backward

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

Symbol za Dalej naslědk

Naslědk

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Symbol za Cele do slězyny

Cele naslědk

Pśed objekt

Změnja štapelowy pórěd. Wubrany objekt se pśed objekt pśesuwa, kótaryž pódawaśo. Městno wubranego objekta na wobrazowce se njezměnijo.

Za objekt

Změnja štapelowy pórěd. Wubrany objekt se za objekt pśesuwa, kótaryž pódawaśo. Městno wubranego objekta na wobrazowce se njezměnijo.

Linijowy stil

Select the line style that you want to use.

Symbol za Linijowy stil

Linijowy stil

Linijowa tłustosć

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Symbol za Linijowa tłustosć

Linijowa tłustosć

Linijowa barwa

Select a color for the line.

Symbol za Linijowa barwa

Linijowa barwa

Stil/połnjenje płoniny

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Symbol za Stil/połnjenje płoniny

Stil/połnjenje płoniny

Shadow

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Icon Add Shadow

Shadow

Linijowe špicki

Wócynja wótrywańsku rědku Linijowe špicki. Wužywajśo pokazane symbole, aby linijowy špick za wubranu liniju definěrował.

Symbol za Linijowe špicki

Linijowe špicki

Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Pśetwórjenja

Změnja formu, wusměrjenje abo połnjenje wubranych objektow.

Pódawa, lěc se ma wokno Pśedłogi pokazaś abo schowaś, źož móžośo pśedłogi pśipokazaś a zastojaś.

Symbol za Pśedłogi

Pśedłogi

Kśidno pokazaś

Zmóžnja abo znjemóžnja kśidno.

Na kśidnje pópadnuś

Pódawa, lěc se maju wobłuki, kresleńske elementy a wóźeńske elementy jano mjazy dypkami kśidnow pśesunuś. Aby status pópadańskego kśidna jano za aktualnu akciju změnił, śěgniśo objekt z tłoconeju tastu .

Pomocne linije pśi pśesuwanju

Zmóžnja abo znjemóžnja zwobraznjenje pomocnych linijow pśi pśesuwanju objekta.

Pšosym pódprějśo nas!