Symbolowe rědki

Toś ten pśeglěd standardnu konfiguraciju symboloweje rědki za LibreOffice wopisujo.

Symbolowa rědka Standard

Symbolowa rědka Standard jo w kuždem nałoženju LibreOffice k dispoziciji.

Prezentacija

Ceste pśikaze za folije.

Symbolowa rědka Kreslanka

Symbolowa rědka Kreslanka cesto wužyte wobźěłowańske rědy wopśimujo. Klikniśo na šypku pódla symbola, aby symbolowu rědku wócynił, kótaraž pśidatne pśikaze wopśimujo.

Symbolowa rědka Pytaś

Symbolowa rědka Pytaś dajo se wužywaś, aby wopśimjeśe dokumentow LibreOffice malsnje pśepytała.

Symbolowa rědka Rozrědowanje

Symbolowa rědka Rozrědowanje w rozrědowańskem naglěźe cesto wužyte wobźěłowańske rědy wopśimujo. Klikniśo na šypku pódla symbola, aby symbolowu rědku wócynił, kótaraž pśidatne pśikaze wopśimujo.

Symbolowa rědka folijowe sortěrowanje

Symbolowa rědka Folijowe sortěrowanje dajo se w folijowem naglěźe wužywaś.

Symbolowa rědka Linija a połnjenje

Symbolowa rědka „Linija a połnjenje“ pśikaze a nastajenja wopśimujo, kótarež móžośo w aktualnem naglěźe nałožyś.

Symbolowa rědka folijowy naglěd

Symbolowa rědkaFolijowy naglěd z naglědom folijowego sortěrowanja wócynja.

Symbolowa rědka Tabela

Symbolowa rědka Tabela funkcije wopśimujo, kótarež trjebaśo, gaž z tabelami źěłaśo. Zjawijo se, gaž kursor do tabele gibaśo.

Symbolowa rědka Tekstowe formatěrowanje

Aby symbolowu rědku Tekstowe formatěrowanje pokazał, stajśo kursor w tekstowem objekśe.

Symbolowa rědka Wobraz

Wužywajśo symbolowu rědku Wobraz, aby nastajenja barwa, kontrast a swětłośc za wubrane objekty nastajił.

Symbolowa rědka Dypki wobźěłaś

Symbolowa rědka Dypki wobźěłaś se zjawijo, gaž polygon wuběraśo a na Dypki wobźěłaś klikaśo.

Symbolowa rědka Nastajenja

Aby symbolowu rědku Nastajenja pokazał, wubjeŕśo Naglěd – Symbolowe rědki – Nastajenja.

Color Bar

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Statusowa rědka

Statusowa rědka informacije wó wašom dokumenśe pokazujo, mjazy nimi tuchylu wubrany objekt. Móžośo na někotare zapiski statusoweje rědk dwójcy kliknuś, aby pśisłušne dialogowe wokno wócynił.

3D-nastajenja

Symbolowa rědka 3D-nastajenja kakosći wubranych 3D-objektow wóźi.

Fontwork

Symbolowa rědka Fontwork se wócynja, gaž objekt Fontwork wuběraśo.

Zasajźiś

Pśidajśo swójomu dokumentoju objekty, mjaz nimi diagramy, tabelowe dokumenty a wobraze.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Pšosym pódprějśo nas!