Tabele do folijow zapśimjeś

Móžośo rozdźělne metody nałožyś, aby tabelowe cele do swójich folijow Impress abo bokow Draw zasajźił:

 1. Zasajźćo swójsku tabelu – zapódajśo daty do celow a nałožćo rědnučke formatěrowanje z pomocu wótrězka Tabelowe nacerjenje w źěłowem wobceŕku.

 2. Zasajźćo nowu tabelu ako OLE-objekt abo zasajźćo eksistěrujucu dataju ako OLE-objekt – móžośo wótkaz k dataji pódaś, kótaryž ma dynamiski wótkaz k nejnowšym datam byś, kótarež su se składli w tabelowej dataji.

Tabelu zasajźiś

 1. Pśejźćo k foliji Impress abo bokoju Draw, źož cośo tabelu zasajźiś.

 2. Wubjeŕśo Zasajźiś – Tabela… abo wužywajśo symbol Tabela w symbolowej rědce Standard, aby tabelu zasajźił.

 3. Klikniśo dwójcy na tabelu a zapódajśo abo zasajźćo daty do celow.

 4. Wubjeŕśo celowe wopśimjeśe a klikniśo dwójcy, aby kontekstowy meni wócynił. Wubjeŕśo pśikaze, aby wopśimjeśe cele změnił, na pśikład pismowu wjelikosć a smužkowy wótkłon.

 5. Klikniśo z pšaweju tastu na tabelowy ramik, aby kontekstowy meni tabele wócynił. Wužywajśo kontekstowy meni tabele, aby mě a wopisanje za tabelu zapódał, abo rozdźělśo smužki abo słupy jadnak, mjazy drugimi pśikazami.

 6. Wubjeŕśo někotare cele a klikniśo z pšaweju tastu, aby kontekstowy meni wócynił, źož móžośo smužki abo słupy zasajźił abo wulašował, mjazy drugimi pśikazami.

  Aby pšawokutny wobceŕk celow wubrał, pokažćo do cele w jadnem rožku pšawokuta, źaržćo tastu myški tłoconu a śěgniśo myšku do napśeśiwnego rožka pšawokuta a pušććo tastu myški.

  Aby jadnu celu wubrał, pokažćo do teje cele, źaržćo tastu myški tłoconu a śěgniśo myšku do pśiduceje cele a slědk a pušććo pón tastu myški.

Nowy tabelowy dokument ako OLE-objekt zasajźiś

Móžośo prozny tabelowy dokument LibreOffice ako OLE-objekt do folije zasajźiś.

 1. Pśejźćo k foliji, źož cośo tabelowy dokument zasajźiś.

 2. Wubjeŕśo Zasajźiś – OLE-objekt – OLE-objekt…. Klikniśo na Nowy napóraś a wubjeŕśo Tabelowy dokument LibreOffice. Klikniśo na W pórěźe. Klikniśo w tabelowem dokumenśe, aby swóje daty zapódał.

 3. Klikniśo zwenka tabelowego dokumenta, aby foliju pokazał.

Aby wjelikosć tabele změnił, bźez togo aby wjelikosć celow změnił, klikniśoe dwójcy na tabelu a śěgniśo pón rožkowy pśimk. Aby wjelikosć celow tabele změnił, klikniśo na tabelu a śěgniśo rožkowy pśimk.

Tabelowy dokument z dataje zasajźiś

Gaž eksistěrujucy tabelowy dokument do swójeje folije zasajźujośo, se změny, kótarež se w originalnej tabelowej dataji pśewjadu, we wašej foliji njeaktualizěruju. Móžośo pak změny w tabelowem dokumenśo w swójej foliji pśewjasć.

 1. Pśejźćo k foliji, źož cośo tabelowy dokument zasajźiś.

 2. Wubjeŕśo Zasajźiś – OLE-objekt – OLE-objekt….

 3. Wubjeŕśo Z dataje napóraś a klikniśo na Pytaś….

 4. Pytajśo dataju, kótaruž cośo zasajźiś a klikniśo pón na W pórěźe.

  Zmóžniśo na kontrolny kašćik Wótkaz k dataji, aby dataju ako dynamiski wótkaz zasajźił.

note

Ceły tabelowy dokument se do wašeje folije zasajźujo. Jolic cośo pokazanu tabelu změniś, klikniśo dwójcy na tabelowy dokument a wubjeŕśo drugu tabelu.


Pšosym pódprějśo nas!