Instrukcije za źěło z LibreOffice Impress

Na boku pomocy za LibreOffice powšykne móžośo instrukcije, kótarež daju se na wšykn module nałožyś, na pśikład wó źěle z woknami a menijami, wó pśiměrjenju LibreOffice, datowych žrědłach, galeriji a śěgnjenju a pušćenju.

Jolic pomoc za drugi modul trjebaśo, pśešaltujśo z kombinaciskim pólom w nawigaciskem wobceŕku na póžedany modul.

Prezentaciju pokazaś a śišćaś

Prezentaciju pokazaś

Folijowy pórěd změniś

Folijowe pśechady animěrowaś

Slězynowe połnjenje změniś

Swójsku prezentaciju napóraś

Z tastaturu skalěrowaś

Casowy wótběg folijowych změnow wopytaś

Printing faster with Reduced Data

Animěrowane objekty a 3D-objekty

Objekty w prezentaciskich folijach animěrowaś

Animěrowane GIF-wobraze napóraś

Animacije do GIF-formata eksportěrowaś

Pód tym lažece objekty wubraś

2D-objekty do kśiwankow, polygonow a 3D-objektow pśetwóriś

Import a eksport

HTML-boki do prezentacijow importěrowaś

Loading Color, Gradient, and Hatching Palettes

Stile linijow linijowych špicow zacytaś

Prezentacije śišćaś

Foliju śišćaś, kótaraž jo wjelikosći papjery pśiměrjona

Opening documents saved in other formats

Saving Documents in Other Formats

Howacne

Tastowe skrotconki w LibreOffice Impress wužywaś

Objekty rědowaś

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Copying Formatting With the Clone Formatting Tool

Undoing Direct Formatting for a Document

Slězynowe połnjenje změniś

Wšym folijam głowowu abo nogowu smužku pśidaś

Fontwork For Graphical Text Art

Z tastaturu skalěrowaś

Kśiwanki kresliś

Kśiwanki wobźěłaś

Lipate dypki wužywaś

Foliju z dataje zasajźiś

Tabele do folijow zapśimjeś

Tekstowe znamuška do kreslańskich objektow pśetwóriś

Bitmapowe wobraze do wektorowych grafikow pśetwóriś

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Pšosym pódprějśo nas!