Kśiwanki kresliś

Symbol Kśiwanka Symbol w symbolowej rědce Kreslanka symbolowu rědku za kreslenje Bézierowych kśiwankow. Bézierowe kśiwanki se pśez startowy dypk a kóńcny dypk definěruju, kótarež se „kokulki“ gronje. Wokłon Bézieroweje kśiwanki se pśez wóźeńske dypki („pśimki“) definěrujo. Gaž wóźeński dypk pśesuwaśo, se forma Bézieroweje kśiwanki změnijo.

Symbol za Notica

Wóźeńske dypki su jano w modusu „Dypki wobźěłaś“ widobne. Wóźeńske dypki se pśez krejze reprezentěruju, kokulowe dypki pśez kwadraty. Startowy dypk jo pitśku wětša ako druge kokulowe dypki.


Segmenty Bézierowych kśiwankow a segmenty rownych linijow daju se jadyn z drugim zwězaś, aby kompleksnjejše Bézierowe kśiwanki twórili. Tśi rozdźělne pśechady daju se wužywaś, aby susedne segmenty zwězali:

Rěd kśiwankow wužywaś

 1. Wócyńśo w symbolowej rědce Kreslanka symbolowu rědku Kśiwanki Symbol a wubjeŕśo rěd KśiwankaSymbol.

 2. Klikniśo, źož se ma kśiwanka zachopiś a śěgniśo k póžedanemu směroju kśiwanki. Wóźeńska linija směr pokazujo.

  Źaržćo tastu Umsch (⇧), mjaztym až śěgaśo, aby směr na 45 stopnjow wobgranicował.

 3. Pušććo tastu myški, źož ma prědny wóźeński dypk byś.

 4. Gibniśo pokazowak tam, źož se ma kśiwankowy segment kóńcyś. Kśiwanka pokazowakoju slědujo.

 5. Pśewjeźćo jaden ze slědujucych kšacow:

Rěd wólnorucneje linije wužywaś

 1. Wócyńśo w symbolowej rědce symbolowu rědku Křiwki Symbol a wubjeŕśo rěd wólnorucneje linijeSymbol.

 2. Klikniśo tam, źož se ma kśiwanka zachopiś a źaržće tastu myški tłoconu.

 3. Śěgniśo wólnorucnu liniju, ako by wy smužku z pisakom śěgnuł.

 4. Pušććo tastu myški, aby liniju skóńcył.

Pšosym pódprějśo nas!