Tastowe skrotconki w LibreOffice Impress wužywaś

Symbol za Notica

Někotare tastowe skrotconki daju se wašomu desktopowemu systemoju pśipokazaś. Tasty, kótarež se desktopowemu systemoju pśipokazuju, njejsu za LibreOffice k dispoziciji. Wopytajśo druge tasty pak za LibreOffice w Rědy – Pśiměriś… – Rejtarik: Tastatura pak w swójom desktopowem systemje pśipokazaś.


Móžośo tastaturu za pśistup k pśikazam LibreOffice Impress wužywaś a aby pśez źěłowy wobceŕk nawigěrował. LibreOffice Impress samske tastowe skrotconki ako LibreOffice Draw wužywa, aby kreslańske objekty napórał.

Zastupujuce symbole wubraś

LibreOffice Impress awtomatiske wugótowanja zastupujucy tekst za folijowe titele, tekst a objekt wužywaju. Aby zastupujucy tekst wubrał, tłocćo +Enter. Aby k pśiducemu zastupujucemu tekstoju pśejšeł, tłocćo +Enter znowego.

note

Jolic +Enter tłocyśo, za tym až sćo dojśpił slědny zastupujucy tekst w foliji, se nowa folija pó aktualnej foliji zasajźijo. Nowa folija samske wugótowanje ako aktualna folija wužywa.


Aby kreslański objekt napórał a wobźěłał

 1. Tłocćo F6, aby k symbolowej rědce Kreslanka nawigěrował.

 2. Tłocćo Šypka napšawo (↓), daniž symbol kreslańskego rěda w symbolowej rědce njedojśpijo.

 3. Jolic šypka jo pódla symbola, kreslański rěd pódrědowanu symbolowu rědku wócynja. Tłocćo tastu šypka górjej (↑) abo tastu Šypka dołoj (↓), aby pódrědowanu symbolowu rědku wócynił a tłocćo pón tastu Šypka napšawo (→) abo tastu Šypka nalěwo (←), aby symbol wubrał.

 4. Tłocćo tastu +Enter.

  Objekt se wesrjejź aktualnego dokumenta napórajo.

 5. Aby se k dokumentoju wrośił, tłocćo tastu +F6.

  Móžośo šypkowe tasty wužywaś, aby objekt na póžedanem městnje pozicioněrowaś. Aby pśikaz z kontekstowego menija objekta wubrał, tłocćo Umsch+F10.

Aby objekt wubrał

 1. Tłocćo tastu +F6, aby do dokumenta pśejšeł.

 2. Tłocćo tabulatorowu tastu (↹), daniž objekt njedojśpijośo, kótaryž cośo wubraś.

Wob cas prezentacije

Prezentaciju startowaś

Aby prezentaciju wót zachopjeńka startował, tłocćo F5.

Aby prezentaciju z aktualneju foliju startował, tłocćo Umsch (⇧)+F5.

Pśejźćo k pśiducej foliji abo k pśiducemu animaciskemu efektoju

Prozna tasta

Pśejźćo k pśiducej foliji, bźez togo aby objektowe animaciske efekty wótgrał

+Bild ↓

Slědk pjerwjejšnej foliji

+Bild ↑

K wěstej foliji

Zapódajśo folijowy numer a tłocćo pón tastu Enter (↵).

Prezentaciju zastajiś

Esc abo -.

Folijowe sortěrowanje

Gaž prědny raz k folijowemu sortěrowanjeju pśejźośo, tłocćo tastu Enter (↵), aby tastaturowy fokus na źěłowy wobceŕk stajił. Tłocćo howac tastu F6, aby k źěłowemu wobceŕkoju pśejšeł, a tłocćo pón tastu Enter (↵).

Folije wubraś a z wuběrka wótwónoźeś

Wužywajśo šypkowe tasty, aby k foliji nawigěrował, kótaruž cośo wubraś, a tłocćo proznu tastu. Aby folije wuběrkoju pśidał, wužywajśo šypkowe tasty, aby k folijam nawigěrował, kótarež cośo pśidaś, a tłocćo proznu tastu znowego. Aby foliju z wuběrka wótwónoźeł, nawigěrujśo k foliji a tłocćo proznu tastu.

Foliju kopěrowaś:

 1. Wubjeŕśo ze šypkowymi tastami foliju, kótaruž cośo kopěrowaś a tłocćo pón +C.

 2. Stajśo kursor na městno, źož cośo kopěrowanu foliju zasajźiś a tłocćo pón +V.

Foliju pśesunuś:

 1. Wubjeŕśo ze šypkowymi tastami foliju, kótaruž cośo pśesunuś a tłocćo pón tastu +X.

 2. Stajśo kursor na městno, do kótaregož cośo foliju pśesunuś, a tłocćo pón tastu +V.

 3. Wubjeŕśo Pśed abo Za aktualneju foliju a klikniśo pón na W pórěźe.

Pšosym pódprějśo nas!