Zdalokawóźenje prezentacije – wužywaŕska pśirucka wó zdalokawóźenju Impress

Zdalokawóźenje LibreOffice Impress jo nałoženje wótwórjonego žrědła, kótarež jo za źěłowej systema Android a iOS k dispoziciji a wam zmóžnja, prezentacije LibreOffice Impress z mobilnym rědom wóźiś.

Symbol za Zdalokawóźenje Impress

Zdalokawóźenje Impress folijowe miniaturki na wobrazowce rěda z pśisłušnymi noticami pokazujo. Šwyrniśo ze swójim palcom na wobrazowce, aby se w prezentaciji doprědka a slědk gibnuł. Móžośo teke mozaik folijow pokazaś, aby za lažčejšu prezentacisku dynamiku direktnje k pominanej skócył.

Zwisk mjazy licadłom, kótarež prezentaciju LibreOffice Impress wuwjeźo, a mobilnym rědom se pśez Bluetooth abo seśowy wótkaz napórajo.

Funkcije zdalokawóźenja Impress

Zdalokawóźenje Impress jo wjelgin wužytne nałoženje, kótarež wam zmóžnja, prezentacije z dalokosći k licadłoju wóźiś a se gibnuś, mjaztym až swóju prezentaciju prezentěrujośo. Jogo głowne funkcije su:

Pominanja:

Licadło:

Mobilny rěd:

Zdalokawóźenje Impress na wašom mobilnem rěźe ześěgnuś a instalěrowaś

Zapódajśo „Impress Remote“ do pytańskego póla, aby zdalokawóźenje Impress z Google Play Store abo Apple Store ześěgnuł. Pśeznańśo se, až wuslědki su wó zdalokawóźenju Impress wót załožby The Document Foundation (TDF). Instalěrujśo zdalokawóźenje Impress w mobilnem rěźe ako druge mobilne nałoženja.

Nastajenja za zdalokawóźenje Impress

Gaž jo zdalokawóźenje Impress na wašom mobilnem rěźe a w licadle zmóžnjone, pótusniśo pšawy rožk wobrazowki, aby pśistup k nastajenjam dostał. Slědujuce nastajenja su k dispoziciji:

Licadło z mobilnym rědom zwězaś

Zmóžniśo Bluetooth na rěźe a licadle a zwěžćo jej. Cytajśo wukazanje k wužywanju swójogo rěda a swójogo licadła, aby zgónił, kak móžośo Bluetooth zmóžniś, identifikator Bluetooth konfigurěrowaś a rědy zwězaś. Gaž stej zwězanej, móžo mobilny rěd prezentaciju wóźiś.

Abo móžośo pśez seś (inkluziwnje WLAN) zwězaś. W toś tom paźe musytej se licadło a rěd ze samskeju seśu zwězaś.

Zdalokawóźenje Impress w LibreOffice Impress zmóžniś

Aby prezentaciju Impress wuwjadł, musyśo do togo zwóliś, až se Impress pśez mobilny rěd wóźi. Cyńśo slědujuce:

  1. Wócyńśo LibreOffice Impress.

  2. Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja – %PRODUCTNANE Impress – Powšykne. Wy dejał dołojce zwobraznjonu wobrazowku wiźeś.

  3. Wubjeŕśo w prezentaciskich nastajenjach kontrolny kašćik Zdalokawóźenje zmóžniś a klikniśo na W pórěźe.

Zacyńśo LibreOffice Impress a startujśo jen znowego.

Wobraz dialoga nastajenjow – Impress – Powšykne

Wóźenje prezentacije:

tip

Znjemóžniśo šćit a zastajenje wobrazowki mobilneho rěda ako górjejce wopisane, nježli až prezentaciju wuwjeźośo. Zawěsććo, až baterija mobilnego rěda ma dosć napołnjenja za cas prezentacije, mjaztym až jo wobrazowka zašaltowana.


  1. Zawěsććo, až stej rěd a licadło južo pśez Bluetooth abo seś zwězanej.

  2. Wócyńśo prezentaciju, kótaruž cośo w LibreOffice Impress pokazaś.

  3. Wócyńśo zdalokawóźenje Impress na mobilnem rěźe a wubjeŕśo ID Bluetooth licadła.

  4. Gaž sćo kliknuł na mě licadł, sE prezentaciske folije awtomatiski w zdalokawóźenju Impress z noticami zacytaju.

  5. Šwyrniśo ze swójim palcom nalěwo abo napšawo na mobilnej wobrazowce, aby folije wuměnił. Folijowe notice se dołojce na mobilnej wobrazowce pokazuju.

  6. Na žycenje móžośo stopawku nastajiś, aby za kuždu foliju pokazowański cas z mobilnym nałoženim wóźiła.

  7. Folije daju se z pomocu tastow głosnosći na mobilnem rěźe změniś. Aby to zmóžnił, wócyńśo nastajenja a zmóžniśo akcije tastow głosnosći w zdalokawóźenju Impress.

Někotare fota wobrazowki mobilnego zdalokawóźenja Impress:

zdalokawóźenje Impress: pokazana zachopna miniatura

Alternatiwny modus: Wšykne folijowe miniatury za direktne wuběranje abo gibanje. Aktualna folija ma cerwjeny wuběrański kursor.

Pšosym pódprějśo nas!