Lipate dypki wužywaś

W Impress a Draw móžośo pśecej dwě formje z liniju z mjenim zwězowak zwězaś. Gaž zwězowak mjazy formoma kresliśo, se zwězowak k lipatemu dypkoju kuždeje formy pśipowjesa. Kužda forma ma standardne lipate dypki, a pozicije standardnych lipatych dypkow wót wótpowědneje formy wótwisuju. Móžośo formje swójske lipate dypki pśidaś a pón zwězowaki k swójskim lipatym dypkam pśipowjesyś.

Aby lipate dypki pśidał a wobźěłał:

  1. Pśewjeźćo jaden ze slědujucych kšacow, aby eksistěrujuce lipate dypki za wšykne elementy widobne cynił:

  1. Klikniśo na symbol Lipaty dypk zasajźiś w symbolowej rědce Lipate dypki.

  2. Wubjeŕśo element na foliji, źož cośo lipate dypki pśidaś.

  3. Klikniśo we formje, źož cośo nowy lipaty dypk pśidaś.

    Jolic forma jo wupołnjona, móžośo něźi w formje kliknuś. Jolic forma jo njepołnjona, móžośo na ramik kliknuś, aby lipaty dypk zasajźił. Gaž sćo jen zasajźił, móžośo lipaty dypk do drugeje pozicije w formje śěgnuś.

Ze styrimi symbolami pódla symbola Lipaty dypk zasajźiś, móžośo směry wubraś, kótarež su za zwězowak na toś tom lipatem dypku dowólone. Móžośo jaden směr abo někotare směry za dany lipaty dypk wubraś.

Jolic symbol relatiwny lipaty dypk jo aktiwny, se lipaty dypk giba, gaž wjelikosć objekta změnjaśo, aby pozicija nastupajucy objektowe ramiki wóstała.

Jolic symbol Relatiwny lipaty dypk njejo aktiwny, symbole pódla njogo njejsu wěcej šere. Z toś tymi symbolami móžośo rozsuźiś, źož se ma lipaty dypk placěrowaś, gaž se wjelikosć objekta změnja.

Pšosym pódprějśo nas!