Folijowe pśechady animěrowaś

Móžośo specialny efekt wužywaś, kótaryž se wótgrawa, gaž foliju pokazujośo.

Aby pśechadny efekt na foliju nałožył:

  1. Wubjeŕśo w naglěźe Normalny foliju, kótaruž cośo pśechadnemu efektoju pśidaś.

  2. Klikniśo we wobceŕku Nadawki na Folijowy pśechad.

  3. Wubjeŕśo folijowy pśechad z lisćiny.

Móžośo se pśeglěd pśechadnego efekta w dokumentowem woknje woglědaś.

Symbol za Notica

W folijowem wobceŕku se symbol pódla pśeglěda tych folijow zjawijo, kótarež folijowy pśechad maju. Gaž prezentaciju w konsoli Presenter prezentěrujośo, symbol pódawa, až pśiduca folija folijowy pśechad ma.


Aby samski pśechadny efekt na někotare folije nałožył:

  1. Wubjeŕśo w naglěźe Folijowe sortěrowanje folije, kótarež cośo pśechadnemu efektoju pśidaś.

    Jolic cośo, móžośo symbolowu rědku Měritko Symbol za Měritko wužywaś, aby měritka za folije změnił.

  2. Klikniśo we wobceŕku Nadawki na Folijowy pśechad.

  3. Wubjeŕśo folijowy pśechad z lisćiny.

Aby se pśeglěd pśechadnego efekta woglědał, klikniśo na mały symbol pód foliju na folijowem wobceŕku.

Aby pśechadny efekt wótwónoźeł:

  1. Wubjeŕśo w naglěźe Folijowe sortěrowanje folije, z kótarychž cośo pśechadny efekt wótwónoźeś.

  2. Wubjeŕśo Žeden z lisćiny we wobceŕku Nadawki.

Pšosym pódprějśo nas!