Objekty w prezentaciskich folijach animěrowaś

Móžośo pśeddefiněrowane animaciske efekty na swójej foliji nałožyś.

Aby animaciski efekt na objekt nałožył:

  1. Wubjeŕśo na foliji w naglěźe Normalny objekt, kótaryž cośo animěrowaś.

  2. Wubjeŕśo Naglěd – Animacija, aby wobceŕk Animacija w bocnicy wócynił. Klikniśo na tłocašk Pśidaś (+) a wubjeŕśo pón animaciski efekt.

  3. Klikniśo w dialogu Animacija na rejtarik, aby efektowu kategoriju wubrał. Klikniśo na efekt a pón na W pórěźe.

Aby se pśeglěd animacije woglědał, klikniśo na tłocašk Wótgraś.

note

W folijowem wobceŕku se symbol pódla pśeglěda tych folijow zjawijo, kótarež jadyn objekt abo někotare objekty ze swójskeju animaciju maju. Gaž prezentaciju z konsolu Presenter prezentěrujośo, symbol pódawa, až pśiduca folija swójsku animaciju ma.


Aby efekt animaciskeje sćažki nałožył a wobźěłał:

Objekt dajo se animěrowaś, aby se spóromje animaciskeje sćažki gibnuł. Móžośo pśeddefiněrowane abo swójske animaciske sćažki wužywaś.

Jolic „Kśiwanka“, „Polygon“ abo „Wólnorucna linija“ wuběraśo, se dialog zacynja a móžośo swójsku sćažku kresliś. Jolic kreslanka jo gótowa a se njepśetergujo, napórana sćažka se z dokumenta wótwónoźijo a se ako efekt animaciskeje sćažki zasajźijo.

Animaciske sćažki wobźěłaś

Jolic źěłowy wobceŕk Swójska animacija jo widobny, se animaciske sćažki wšych efektow aktualneje folije ako transparentne pókšyśe na foliji. Wšykne sćažki su stawno widobne, togodla daju se animacije z jadneju za drugeju slědujucymi sćažkami lažko napóraś.

Animaciska sćažka dajo se wubraś, gaž na sćažku klikaśo. Wubrana sćažka pśimki pódpěra, dajo se ako forma gibnuś a jeje wjelikosć dajo se změniś. Dwójne kliknjenje na sćažku modus dypkowego wobźěłanja startujo. Modus dypkowego wobźěłanja dajo se teke pśez Wobźěłaś – Dypki abo pśez tłocenje tasty F8 startowaś.

Aby animaciski efekt z objekta wótwónoźeł:

  1. Wubjeŕśo na foliji w naglěźe Normalny objekt, z kótaregož cośo efekt wótwónoźeś.

  2. Wubjeŕśo Prezentacija – Swójska animacija

  3. Klikniśo na Wótwónoźeś.

Pšosym pódprějśo nas!