Animěrowane GIF-wobraze napóraś

Móžośo kreslańske objekty, tekstowe objekty a grafiske objekty (wobraze) na swójich folijach animěrowaś, aby swóju prezentaciju zajmnjejšu cynił. LibreOffice Impress wam jadnory animaciski editor bitujo, z kótarymž móžośo animaciske wobraze (framy) napóraś, gaž objekty na swójej foliji zestajaśo. Animaciski efekt se dojśpijo, gaž pó napóranych statiskich framach rotěrujośo.

Symbol Tip

Jolic bitmapowu animaciju (animěrowany GIF) napórajośo, móžośo kuždemu framoju wokomuźenje pśipokazaś a licbu pśeběgow animacije pódaś.


Aby animěrowany GIF napórał:

 1. Wubjeŕśo objekt abo kupku objektow, kótarež cośo do swójeje animacije pśewześ a wubjeŕśo Zasajźiś – Medije – Animěrowany wobraz….

 2. Pśewjeźćo jaden ze slědujucych kšacow:

 1. Wubjeŕśo we wobceŕku Animaciska kupka bitmapowy objekt.

  Zapódajśo pokazowańske traśe frame a licbu pseběgow animacije.

 2. Zapódajśo numer frame do póla Numer wobraza.

 3. Zapódajśo traśe aktualnego wobraza w sekundach do póla Cas.

 4. Wóspjetujśo slědnej dwa kšaca za kuždy wobraz w swójej animaciji.

  Symbol Tip

  Móžośo se z pomocu wóźeńskich elementow nalěwo pódla póla Numer wobraza pśeglěd swójeje animacije woglědaś.


 5. Wubjeŕśo licbu wóspjetowanjow animacije w pólu Licba wóspjetowanjow.

 6. Wubjeŕśo wusměrjenje objektow w pólu Wusměrjenje.

 7. Klikniśo na Napóraś.

Pšosym pódprějśo nas!