Lisćiny

Pśidawa za wubrane wótstawki numerěrowanje abo naliceńske znamuška; wobźěłujśo rozrědowańske rowniny a pśesuńśo je górjej abo dołoj w foliji.

Njerědowana lisćina

Pśipokazujo wubranym wótstawkam naliceńske dypki abo wótwónoźujo je z wótstawkow.

Numerěrowana lisćina

wušej zastopnjowaś

Pśesuwa lisćinowy wótstawk tam, źož kursor jo, abo wubrane lisćinowe wótstawki wó jadnu lisćinowu rowninu górjej.

nižej zastopnjowaś

Pśesuwa lisćinowy wótstawk tam, źož kursor jo, abo wubrane lisćinowe wótstawki wó jadnu lisćinowu rowninu dołoj.

Pśesuwa wótstawk, w kótaremž kursor jo, abo wubrane wótstawki, za pśiducy wótstawk.

Pśesuwa wótstawk, w kótaremž kursor jo, abo wubrane wótstawki, pśed pjerwjejšny wótstawk.

Pšosym pódprějśo nas!