Tastowe skrotconki za LibreOffice Impress

How jo lisćina tastowych skrotconkow za LibreOffice Impress.

Móžośo teke powšykne powšykne tastowe skrotconki za LibreOffice wužywaś.

Symbol za Notica

Někotare tastowe skrotconki daju se wašomu desktopowemu systemoju pśipokazaś. Tasty, kótarež se desktopowemu systemoju pśipokazuju, njejsu za LibreOffice k dispoziciji. Wopytajśo druge tasty pak za LibreOffice w Rědy – Pśiměriś… – Rejtarik: Tastatura pak w swójom desktopowem systemje pśipokazaś.


Funkciske tasty za LibreOffice Impress

Tastowe skrotconki

Efekt

F2

Tekst wobźěłaś.

F3

Do kupki stupiś

+F3

Kupku spušćiś

Umsch+F3

Pódwójś

F4

Pozicija a wjelikosć

F5

Prezentaciju pokazaś.

+Umsch+F8

Nawigator

F7

Pšawopis

+F7

Tezawrus

F8

Dypki wobźěłaś.

+Umsch+F8

Tekst wobłukoju pśiměriś.

Pśedłogi


Tastowe skrotconki w prezentacijach

Tastowe skrotconki

Efekt

Esc abo -

Prezentaciju skóńcyś.

Klikniśo z lěweju tastu abo wužywajśo proznu tastu, →, ↓, Bild ↓, Enter abo Return

Pśiducy efekt wótgraś (jolic taki efekt eksistěrujo, howac k pśiducej foliji).

+Bild ↓

K pśiducej foliji pśejś, bźez togo aby se efekty wótgrali.

[licba] + Enter

Zapódajśo folijowy numer a tłocćo Enter, aby k foliji pśejšeł.

Klikniśo z pšaweju tastu abo wužywajśo tastu ← abo ↑ , Bild ↑ abo slědktasta

Pjerwjejšny efekt znowego wótgraś. Jolic pjerwjejšny efekt w foliji njeeksistěrujo, se pjerwjejšna folija pokazujo.

+Bild ↑

K pjerwjejšnej foliji pśejś, bźez togo aby se efekty wótgrali.

Pos1

K prědnej foliji w prezentaciji pśejś.

Ende

K slědnej foliji w prezentaciji pśejś.

+Bild ↑

K pjerwjejšnej foliji pśejś.

+Bild ↓

K pśiducej foliji pśejś.

B abo .

Čarnu wobrazowku až k pśiducemu tłocenjeju tasty abo tšojenjeju kólaska myški pokazaś.

W abo ,

Bełu wobrazowku až k pśiducemu tłocenjeju tasty abo tšojenjeju kólaska myški pokazaś.

P

Špěrku myški ako pisak wužywaś

E

Wšu barwu z folije wulašowaś

+A

Pokazowak ako pisakowy modus znjemóžniś


Tastowe skrotconki w normalnem naglěźe

Tastowe skrotconki

Efekt

Plus (+)

Pówětšyś.

Minus (-)

Pómjeńšyś.

Multiplikacija (*) (numeriska tastatura)

Bok woknoju pśiměriś.

Diwizija (÷) (numeriska tastatura)

Pówětšujo aktualny wuběrk.

+ G

Wubrane objekty rědowaś.

Umsch++A

Wótpórajo wubranu kupku.

+ kliknjenje

Stupśo do kupki, aby jadnotliwe objekty kupki wobźěłował. Klikniśo zwenka kupki, aby se k normalnemu naglědoju wrośił.

+Umsch+K

Kombiněrujo wubrane objekty.

+Umsch+K

Wubrany objekt źěliś. Toś ta tastowa skrotconka jano z objektom funkcioněrujo, kótaryž jo se napórał pśez kombiněrowanje dweju abo wěcej objektow.

+Plus (+)

Doprědka.

+Plus (+)

Dalej doprědka.

+Minus (-)

Dalej naslědk.

Tastatur: Umsch++Minus (-)

Naslědk.


Tastowe skrotconki za wobźěłowanje teksta

Tastowe skrotconki

Efekt

+Minus (-)

Měke źělanske znamuško; wót was nastajone źělenje złožkow

+Umsch+Minus (-)

Šćitana wězawka (se za źělenje złožkow njewužywa)

+Umsch+prozna tasta

Šćitane prozne znamjenja. Šćitane prozne znamjenja se za źělenje złožkow njewužywaju a se njerozšyrjaju, jolic tekst jo w blokowej sajźbje.

Umsch+Enter

Łamanje smužki bźez změny wótstawka

Šypka nalěwo

Kursor nalěwo gibnuś

Umsch+←

Kursor z wuběrkom nalěwo gibnuś

+←

K zachopjeńkoju słowa pśejś

+Umsch+←

Słowo pó słowje nalěwo wubraś

Šypka napšawo

Kursor napšawo gibnuś

Umsch+→

Kursor z wuběrkom napšawo gibnuś

+→

K zachopjeńkoju pśiducego słowa pśejś

+Umsch+→

Słowo pó słowje napšawo wubraś

Šypka górjej

Kursor wó jadnu smužku górjej gibnuś

Umsch+↑

Smužki górjej wubraś

+↑

Kursor k zachopjeńkoju pjerwjejšnego wótstawka gibnuś

Šypka dołoj

Kursor wó jadnu smužku dołoj gibnuś

Umsch+↓

Smužki górjej wubraś

+↓

Kursor ku kóńcoju wótstawka gibnuś. Pśiduce tastowe tłocenje kursor k pśiducemu wótstawkoju giba.

K zachopjeńkoju smužki pśejś

K zachopjeńkoju smužki pśejś a wubraś

Ku kóńcoju smužki pśejś

Ku kóńcoju smužki pśejś a wubraś

K zachopjeńkoju tekstowego bloka w foliji pśejś

Ku kóńcoju tekstowego bloka w foliji pśejś

Tekst až do kóńca słowa lašowaś

+Slědktasta

Tekst až do zachopjeńka słowa lašowaś

W lisćinje: prozny wótstawk pśed aktualnem wótstawkom lašowaś

+Umsch+Entf

Tekst až do kóńca sady lašowaś

+Umsch+Slědktasta

Tekst až do zachopjeńka sady lašowaś


Tastowe skrotconki za LibreOffice Impress

Tastowe skrotconki

Efekt

Šypkowa tasta

Giba wubrany objekt abo naglěd boka k směroju šypki.

+šypkowa tasta

W naglěźe boka gibnuś.

Umsch+śěgnuś

Wobranicujo gibanje wubranego objekta horicontalnje abo wertikalnje.

+śěgnuś (gaž nastajenje Pśi pśesuwanju kopěrowaś jo aktiwne)

Źaržćo tastu tłoconu a śěgniśo objekt, aby kopiju objekta napórał.

Źaržćo tastu tłoconu, a śěgniśo ze srjejźi objekta wen, aby objekty kreslił abo jich wjelikosć změnił.

+kliknjenje

Wuběra objekt za tuchylu wubranym objektom.

+Umsch+kliknjenje

Wuběra objekt pśed tuchylu wubranym objektom.

Umsch+kliknjenje

Wubjeŕśo susedne elementy abo tekstowu pasažu. Klikniśo na zachopjeńk wuběrka, gibniśo ku kóncoju wuběrka a źaržćo pón tastu Umsch tłoconu, mjaztym až klikaśo.

Umsch+śěgnuś (pśi změnjanju wjelikosći)

Źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo, aby wjelikosć objekta změnił a proporcije objekta wobchował.

Tabulator

Objekty w pórěźe wubraś, w kótaremž su se napórali

Umsch+Tabulator

Objekty w nawopacnem pórěźe wubraś, w kótaremž su se napórali

Esc

Aktualny modus skóńcyś.

Enter

Aktiwěrujśo zastupujucy objekt w nowej prezentaciji (jano jolic wobłuk jo wubrany).

+Enter

Pśejźo k pśiducemu tekstowemu objektoju na foliji.

Jolic tekstowe objekty njejsu w foliji, abo jolic sćo dojśpił slědny tekstowy objekt, se nowa folija za aktualneju foliju zasajźujo. Nowa folija samske wugótowanje ako aktualna folija wužywa.

Bild↑

K pjerwjejšnej foliji pśejś. Žedna funkcija na prědnej foliji.

Bild↓

K pśiducej foliji pśejś. Žedna funkcija na slědnej foliji.


Z tastaturu pó folijowem sortěrowanju a folijowem wobceŕku nawigěrowaś.

Tastowe skrotconki

Efekt

Pos1/Ende

Fokus na prědnu/slědnu foliju stajiś.

Šypka nalěwo/napšawo abo Bild ↑/Bild ↓

Fokus na pśiducemu/pjerwjejšnu foliju stajiś.

+Umsch+Bild ↓

Pśesuńśo wubrane folije wó jadnu poziciju dołoj w folijowem sortěrowanju. Jolic někotare folije wuběraśo, se wóne gromaźe ze slědneju wubraneju foliju w lisćinje pśesunu.

+Umsch+Bild ↑

Pśesuńśo wubrane folije wó jadnu poziciju górjej w folijowem sortěrowanju. Jolic někotare folije wuběraśo, se wóne gromaźe z prědneju wubraneju foliju w lisćinje pśesunu.

+Umsch+Ende

Pśesuńśo wubrane folije ku kóncoju lisćiny folijowego sortěrowanja.

+Umsch+ Pos1

Pśesuńśo wubrane folije ke zachopjeńkoju lisćiny folijowego sortěrowanja.

Enter

Pśejźćo k normalnemu modusoju z aktiwneju foliju, gaž w folijowem sortěrowanju. Pśidajśo nowu foliju, gaž w folijowem wobceŕku.


Pšosym pódprějśo nas!