Kśiwanka

Symbol Kśiwanka na symbolowej rědce Kreslanka symbolowu rědku Linije wócynja, źož móžośo aktualnej foliji linije a formy pśidaś.

Jolic tastu Umsch (⇧) tłoconu źaržyśo, se pógib myški na někotare 45 stopnjow wobgranicujo. Jolic tastu tłoconu źaržyśo, se nowy dypk ze slědnym dypkom njezwězujo. To wam zmóžnja, objekty napóraś, kótarež se z kśiwankow zestajaju, kótarež njejsu zwězane. Jolic mjeńšy objekt do wětšego objekta kresliśo, kótaryž hyšći njejsćo zacynił, mjaztym až tastu tłoconu źaržyśo, se mjeńšy objekt wót wětšego objekta subtrahěrujo, zjawijo se pótakem ako źěra we wětšem objekśe.

Zacynjone formy awtomatiski połnjenje dostawaju, kótaraž se w pólu Stil/połnjenje płoniny w symbolowej rědce Linija a połnjenje pokazujo.

Kśiwanka, napołnjona

Kresli wupołnjony zacynjonu formu, kótaraž na Bézierowej kśiwance bazěrujo. Klikniśo, źož se ma kśiwanka zachopiś, śěgniśo, pušććo a gibniśo pón pokazowak tam, źož se ma kśiwanka skóńcyś a klikniśo. Gibniśo pokazowak a klikniśo znowego, aby kśiwance rowny linijowy segment pśidał. Klikniśo dwójcy, aby formu zacynił.

Symbol za Kśiwanka, napołnjona

Kśiwanka, napołnjona

Wjelerožk, napołnjony

Kresli zacynjonu formu, kótaraž se z rownych linijowych segmentow zestaja. Klikniśo tam, źož ma se polygon zachopiś a śěgniśo, aby linijowy segment kreslił. Klikniśo hyšći raz, aby kóńc linijowego segmenta definěrował a klikniśo dalej, aby zbytne linijowe segmenty polygona definěrował. Klikniśo dwójcy, aby kreslenje polygona skóńcył. Aby polygon na někotare 45 stopnjow wobgranicował, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, gaž klikaśo.

Symbol za Wjelerožk, napołnjony

Wjelerožk, napołnjony

Wjelerožk (45°), napołnjony

Kresli zacynjonu formu, kótaraž se z rownych linijowych segmentow zestaja, kótarež su na kuty 45 stopnjow wobgranicowane. Klikniśo, źož cośo polygon startowaś a śěgniśo, aby linijowy segment kreslił. Klikniśo znowego, aby kóńc linijowego segmenta definěrował a klikniśo dalej, aby zbytne linijowe segmenty polygona definěrował. Klikniśo dwójcy, aby kreslenje polygona skóńcył. Aby polygon kreslił, kótaryž njejo na kut 45 stopnjow wobgranicowany, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, gaž klikaśo.

Symbol za Wjelerožk (45°), napołnjony

Wjelerožk (45°), napołnjony

Lichorucna linija, napołnjona

Kresli wólnorucnu liniju, źož we folije śěgaśo. Gaž pušćaśo, LibreOffice rowny linijowy segment wót kóńcnego dypka do startowego dypka linije kresli, aby zacynjonu formu napórał. Forma se w linijach z aktualneju barwu płoniny połni.

Symbol za Wólnorucna linija, napołnjona

Wólnorucna linija, napołnjona

Kśiwanka

Kresli gładku Bézierowu kśiwanku. Klikniśo, źož kśiwanka ma se zachopiś, śěgniśo, pušććo a gibśo pokazowak tam, źož kśiwanka ma se kóńcyś a klikniśo. Gibśo pokazowak a klikniśo znowego, aby kśiwance rowny linijowy segment pśidał. Klikniśo dwójcy, aby kreslenje kśiwanki dokóńcył. Aby zacynjonu kśiwanku napórał, klikniśo dwójcy na zachopny dypk kśiwanki. Łuk kśiwanki se pó cerje póstaja, kótaruž śěgaśo.

Symbol za Kśiwanka

Kśiwanka

Polygon

Kresli liniju, kótaraž se rěd rownych linijowych segmentow zestaja. Śěgniśo, aby linijowy segment kreslił, klikniśo, aby kóńcny dypk linijowego segmenta definěrował, a śěgniśo pón, aby nowy linijowy segment kreslił. Klikniśo dwójcy, aby kreslenje linije dokóńcył. Aby zacynjonu formu napórał, klikniśo dwójcy na zachopny dypk linije.

Źaržćo tastu Umsch (⇧), mjaztym až polygon kresliśo, aby nowe dypki w kutach 45 stopnjow pozicioněrował.

Modus Dypki wobźěłaś wam zmóžnja, jadnotliwe dypki polygona interaktiwnje změniś.

Symbol za Polygon

Polygon

Polygon (45°)

Kresli liniju z rěda rownych linijowych segmentow, kótarež se na kuty 45 stopnjow wobgranicujo. Śěgniśo, aby linijowy segment kreslił, klikniśo, aby kóńcny dypk linijowego segmenta definěrował, a śěgniśo pón, aby nowy linijowy segment kreslił. Klikniśo dwójcy, aby kreslenje linije skóńcył. Aby zacynjonu formu napórał, źaržćo tastu tłoconu a klikniśo dwójcy.

Symbol za Polygon (45°)

Polygon (45°)

Wólnorucna linija

Kresli tam wólnorucnu liniju, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Aby liniju skóńcył, pušććo tastu myški. Aby zacynjonu formu kreslił, pušććo tastu myški blisko zachopnego dypka linije.

Symbol za Wólnorucna linija

Wólnorucna linija

Pšosym pódprějśo nas!