Casměrjenje

Pódawa casměrjenje za aktualny efekt w dialogu Efektowe nastajenja.

Dialog swójskego traśa animacije

Startowaś

Pokazujo startowu kakosć wubranego animaciskego efekta. Slědujuce startowe kakosći su k dispoziciji:

Wokomuźenje

Pódawa pśidatne wokomuźenje n sekundow, daniž efekt njestartujo.

Cas

Pódawa cas efekta.

Wóspjetowaś

Pódawa, lěc a kak se ma aktualny efekt wóspjetowaś. Zapódajśo licbu wóspjetowanjow abo wubjeŕśo jadno z lisćiny:

Pó wótgrawanju pśegraś

Pódawa, lěc se ma animěrowana forma k swójomu wuchadnemu stawoju wrośiś, za tym až jo so animacija skóńcyła.

Ako źěl kliknjeńskeje sekwence animěrowaś

Pódawa, lěc se ma animacija w normalnej kliknjeńskej sekwency startowaś.

Efekt startowaś pśi kliknjenju na

Pódawa, lěc se ma animacija startowaś, gaž jo se kliknuło na wěstu formu.

Wubjeŕśo formu pó jogo mjenju z lisćinowego póla.

Pšosym pódprějśo nas!