Naliceńske znamuško a pozicija

Set indent, spacing, and alignment options for numbering symbols, such as numbers or bullets, to ordered and unordered lists.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo we wubranem teksće Format – Naliceńske znamuška a numerěrowanje….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo we wubranem teksće Naliceńske znamuška a numerěrowanje….

Z pówjercha z rejtarikami:

Klikniśo na rejtarik Start dłujko na Numerěrowanu lisćinu pśešaltowaś abo Njesortěrowanu lisćinu pśešaltowaś a wubjeŕśo Pśiměriś….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za dialog Naliceńske znamuška a numerěrowanje

Naliceńske znamuška a numerěrowanje

Standardne naliceńske znamuškoStandardne numerěrowanje

Klikniśo dłujko a wubjeŕśo Pśiměriś….

Z bocnice:

Klikniśo we wobceŕku Lisćiny w bocnicy Kakosći dłujko na Numerěrowanu lisćinu pśešaltowaś abo Njesortěrowanu lisćinu pśešaltowaś a wubjeŕśo pón Pśiměriś….


Level

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select “1-10”.

Kakosći

Typ

Wubjeŕśo typ lisćiny. Nalicenje z naliceńskim znamuškom, nalicenje z grafiku abo numerěrowana lisćina z numerěrowańskeju šemu pó wašej wólbje.

Znamuško

Wubjeŕśo znamuško za nalicenje.

Zachopiś wót

Wubjeŕśo gódnotu prědnego zapiska lisćiny za numerěrowane lisćiny.

Barwa

Wubjeŕśo barwu lisćinowych znamuškow za nalicenja a numerěrowane lisćiny. Barwy se na lisćiny z grafikami njenałožuju.

Źěleńske znamuško

Nastajśo za numerěrowane lisćiny tekst, kótaryž se ma pśed a za numerěrowaneju šemu pokazaś.

Pśed

Zapódajśo tekst, kótaryž se ma pśed numerěrowanim pokazaś.

Za

Zapódajśo tekst, kótaryž se ma za numerěrowanim pokazaś.

Wjelikosć

Nastajśo wjelikosć znamuškowych a grafiskich naliceńskich znamuškow w nastupanju pismowu wjelikosć wótstawka.

Šyrokosć

Zapódajśo šyrokosć grafiskego naliceńskego znamuška.

Wusokosć

Zapódajśo wusokosć grafiskego naliceńskego znamuška.

Poměr wobchowaś

Stajśo kokulku do toś togo kašćika, aby poměr mjazy wusokosću a šyrokosću grafiskego naliceńskego znamuška wobchował.

Rel. wjelikosć

Nastajśo za numerěrowane znamuškowe lisćiny a nalicenja relatiwnu wjelikosć lisćinowego znamuška. Relatiwna wjelikosć teke za teksta Pśed a Za płaśi.

Pozicija

Zasunjenje

Zapódajśo wótkłon wót lěweje kšomy wobdawajucego objekta do zachopjeńka wšych smužkow w lisćinje.

Šyrokosć

Zapódajśo šyrokosć lisćinowego elementa abo wubjeŕśo ju.

note

Zgromadna cełkowna dłujkosć tekstow Pśed, Za a numerěrowańskich znamuškow móžo nastajenje za šyrokosć pśepisaś.


Relatiwny

Relatiwnje k nadrědowanej lisćinowej rowninje. Zapódana gódnota w pjerwjejšnej rowninje se k tej w toś tom pólu aděrujo. Gaž „Zasunjenje: 20 mm“ na lisćinowej rowninje 1 a „Zasunjenje: 10 mm relatiwne“ na lisćinowej rowninje 2, wunjaso to efektiwne zasunjenje 30 mm za rowninu 2.

Wusměrjenje

Wubjeŕśo wusměrjenje wopśimjeśa numerěrowanja numerěrowaneje lisćiny w lisćinowem nastajenju Šyrokosć.

Wobceŕk płaśiwosći

Nałožujo změnu na .

Wuběrk

Nałožujo změnu na wuběrk.

Na folijowu pśedłogu nałožyś

Klikniśo, aby změnu na wšykne nałožył, kótarež aktualnu wužywaju.

Pśeglěd

Pokazujo pśeglěd aktualnego wuběrka.

Pšosym pódprějśo nas!