Nastajenja prezentacijow

Definěrujo nastajenja za wašu prezentaciju, mjazy nimi kak se ma pokazaś, z kótareju foliju ma startowaś, wašnju, kak se folije póstupujo a lěc cośo konsolu presenter wužywaś abo ju zdaloka wóźiś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Prezentacija – Nastajenja prezentacije….


Wobraz Prezentacija – Nastajenja prezentacije

Wobceŕk

Pódawa, kótare folije se ma prezentacija wopśimowaś.

Wšykne folije

Zapśimujo wšykne folije do wašeje prezentacije.

Wót:

Zapódajśo numer startoweje folije.

Swójska prezentacija

Wuwjeźo swójsku prezentaciju w pórěźe, kótaryž sćo póstajił w Prezentacija – Swójska prezentacija….

Prezentaciski modus

Wubjeŕśo prezentaciski typ.

Połna wobrazowka

Folija se w połnej wobrazowce pokazujo.

We woknje

Prezentacija se w programowem woknje LibreOffice wuwjeźo.

Kokula a wóspjetowaś pó

Startujo prezentaciju pó postajonej pawzy znowego. Pawzowa folija se mjazy kóńcneju a startoweju foliju pokazujo. Tłocćo tastu Esc, aby prezentaciju zastajił.

Cas pawze

Zapódajśo cas pawze, nježli až se prezentacija wóspjetujo. Jolic nul zapódawaśo, se prezentacija zasej ned startujo, bźez togo aby se pawzowa folija pokazała.

Logo pokazaś

Pokazujo logo LibreOffice na pawzowej foliji. Logo njedajo se wuměniś.

Prezentaciske nastajenja

Awtomatisku změnu folijow znjemóžniś

Folije se nigdy awtomatiski njewuměnjaju, gaž toś to pólo jo wubrane.

Folije z kliknjenim na slězynu wuměniś

Pśejźo k pśiducej foliji, gaž na slězynu folije klikaśo.

Pokazowak myški widobny

Pokazujo pokazowak myški w běgu prezentacije.

Pokazowak myški ako pisak

Změnijo pokazowak myški do pisaka, kótaryž móžośo wužywaś, aby w běgu prezentacije na folijach kreslił.

note

Wšykno, což z pisakom pišośo, se we wašych folijach zjawijo, gaž prezentaciju kóńcyśo. Kakosći pisaka daju se změniś, gaž pśikaz Šyrokosć pisaka abo Barwu pisaka změniś w kontekstowem meniju běžeceje prezentacije wuběraśo.


Animěrowane wobraze zmóžniś

Pokazujo wšykne framey animěrowanych GIF-datajow w běgu prezentaciju. Jolic toś to nastajenje njejo wubrane, se jano prědny frame animěrowaneje GIF-dataje pokažo.

Prezentaciju pśecej w prědku źaržaś

Wokno LibreOffice w běgu prezentacije w prědku wóstawa. Žeden drugi program njamóžo swójo wokno pśed wašeju prezentaciju pokazaś.

Pokazanje

Pó standarźe se primarna wobrazowka za prezentaciski modus wužywa. Jolic se aktualny desktop na někotarych wobrazowkach pokazujo, móžośo wubraś, kótara wobrazowka ma se za prezentaciski modus w połnej wobrazowce wužywaś. Jolic se aktualny desktop jano pó jadnej wobrazowce rozpśestrěwa, abo jolic se funkcija za někotare wobrazowki na aktualnem systemje njepódpěra, njamóžośo drugu wobrazowku wubraś.

note

Toś te nastajenja se we wužywaŕskej konfiguraciji składuju a nic w dokumenśe.


Prezentaciske pokazanje

Wubjeŕśo wobrazowku, kótaraž se ma za prezentaciju w modusu połneje wobrazowki wužywaś.

Jolic system wužywarjeju zmóžnja, wokno pó wšych wobrazowkach wupinaś, kótrež su k dispoziciji, móžośo „Wšykne wobrazowki“ wubraś. W toś tom paźe se prezentacija pó wšych wobrazowkach rozpśestrěwa, kótarež su k dispoziciji.

Konsola Presenter

Konsola Presenter staja dalšne wóźeńske elementy a rědy k dispoziciji, kótarež su za presenter wužytne. Móžośo ju w modusu wokna abo połneje wobrazowki wužywaś abo ju dopołnje znjemóžniś.

Nawigacisku rědku pokazaś

Nawigaciska rědka presenteroju zmóžnja, prezentaciju z tłocaškami dołojce nalěwo na wobrazowce wóźiś, pak z pokazowakom myški pak direktnje pśi pokazowanju, jolic se dotyknjeńska wobrazowka wužywa.

Zdalokawóźenje

Zdalokowóźenje zmóžniś

Pódawa, až cośo zdalokawóźenje Bluetooth zmóžniś, mjaztym až Impress běžy. Znjemóžniśo Zdalokawóźenje zmóžniś, aby zdalokawóźenje znjemóžnił.

Wótkaz was ku k dispoziciji stojecym nastajenjam za instalěrowanje nałoženja na wašom rěźe wjeźo.

Pšosym pódprějśo nas!