Wobceŕk Animacija

Pśipokazujo wubranym objektam efekty.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Prezentacija – Swójska animacija.

Klikniśo w symbolowej rědce Kreslanka na symbol

Symbol za Swójska animacija

Swójska animacija


Lisćina animacijow

Lisćina animacijow wšykne animacije za aktualnu foliju pokazujo.

Kuždy lisćinowy zapisk ze slědujuceju dweju smužkowu wobstoj:

Pśidaś

Pśidawa drugi animaciski efekt za wubrany objekt na foliji.

Wótwónoźeś

Wótwónoźujo wubrane animaciske efekty z lisćiny animacijow.

Pórěd změniś

Klikniśo na jadno z tłocaškow, aby wubrany animaciski efekt górjej abo dołoj w lisćinje pśesunuł.

Kategorija

Wubjeŕśo kategoriju animaciskego efekta. Slědujuce kategorije su k dispoziciji:

Efekt

Wubjeŕśo animaciski efekt.

Startowaś

Pokazujo, gaž ma se wubrany animaciski efekt startowaś. Slědujuce startowe nastajenja su k dispoziciji:

Kakosći: Směr, cestosć, barwa, połnjeca barwa, wjelikosć, linijowa barwa, pismo, pismowa wjelikosć, družyna pisma

Wuběra pśidatne kakosći animacije. Klikniśo na tłocašk Nastajenja, aby dialog Efektowe nastajenja wócynił, źož móžośo kakosći wubraś a nałožyś.

Cas

Pódawa cas wubranego animaciskego efekta.

Wokomuźenje

Animacija se wó pódany cas wokomuźa.

Awtomatiski pśeglěd

Wubjeŕśo nastajenje, aby pśeglěd nowych abo wobźěłanych efektow pśi pśipokazowanju na foliji pokazał.

Wótgraś

Wótgrawa wubrany animaciski efekt w pśeglěźe.

Pšosym pódprějśo nas!