Folijowy pśechad

Definěrujo specialny efekt, kótaryž se wótgrawa, gaž foliju pśi prezentaciji pokazujośo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Folijowy pśechad.


Symbol Tip

Aby samski pśechadny efekt na někotare folije nałožył, pśejźćo k folijowemu sortěrowanjeju, wubjeŕśo folije a pón Folija – Folijowy pśechad.


Folijowy pśechad

Wubjeŕśo folijowy pśechad, kótaryž cośo za wubrane folije wužywaś.

Warianta

Wubjeŕśo wariantu pśechada. Toś ta lisćina jo jano za žedne pśechady k dispoziciji.

Cas

Nastaja cas folijowego pśechada.

Zuk

Nalicyjo zuki, kótarež daju se za folijowy pśechad wótgraś.

Wóspjetujśo až do pśiducego zuka

Wubjeŕśo to, aby zuk wóspjet wótgrał, daniž drugi zuk njezachopina.

Pśiduca folija

Pódawa, kak se ma pśiduca folija wuwołaś.

Pśi kliknjenju z myšku

Wubjeŕśo, aby pśi kliknjenju z myšku k pśiducej foliji pśejšeł.

Awtomatiski pó

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby pó někotarych sekundach k pśiducej foliji pśejšeł. Zapódajśo sekundy do numeriskego póla pódla wobwjertnego tłocaška abo klikniśo na wobwjertny tłocašk.

Pśechad na wšykne folije nałožyś

Nałožujo wubrany folijowy pśechad na wšykne folije w aktualnem prezentaciskem dokumenśe.

Wótgraś

Pokazujo aktualny folijowy pśechad ako pśeglěd.

Awtomatiski pśeglěd

Wubjeŕśo to, aby folijowe pśechady w dokumenśe awtomatiski pokazał.

Pšosym pódprějśo nas!