Zwězowaki

Nastaja kakosći zwězowaka.

Typ

Nalicyjo typy zwězowakow, kótarež su k dispoziciji. Dajo styri typy zwězowakow: standardny, linijowy a direktny zwězowak a zwězowaki kśiwankow.

Linijowa nakósnosć

Definěrujo nakósnosć linije zwězowaka. Wokno pśeglěda wuslědk pokazujo.

Linija 1

Zapódajśo gódnotu nakósnosći za liniju 1.

Linija 2

">Zapódajśo gódnotu nakósnosći za liniju 2.

Linija 3

Zapódajśo gódnotu nakósnosći za liniju 3.

Linijowy wótkłon

Nastaja linijowy wótkłon za zwězowaki.

Zachopjeńk horicóntalny

Zapódajśo horicontalny wótkłon za zachopjeńk zwězowaka.

Zachopjeńk wertikalny

Zapódajśo wertikalny wótkłon za zachopjeńk zwězowaka.

Kóńc horicontalny

Zapódajśo horicontalny wótkłon za kóńc zwězowaka.

Kóńc wertikalny

Zapódajśo wertikalny wótkłon za kóńc zwězowaka.

Linijowu nakósnosć slědk stajiś

Staja linijowu nakósnosć na standard slědk. (Toś ten pśikaz jo jano pśez kontekstowy meni pśistupny).

Pšosym pódprějśo nas!