Lašowaś

Lašujo wubrane słupy z tabele.

Toś ten pśikaz jo jano k dispoziciji, jolic kursor jo w tabeli.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo w symbolowej rědce Tabela na

Symbol za Słup lašowaś

Słup lašowaś


Pšosym pódprějśo nas!