Wěstotne nastajenja a warnowanja

Nastajśo wěstotne nastajenja a warnowanja za schowane informacije w dokumentach.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na tłocašk Nastajenja na boku Wěstota.


Dialog Wěstotne nastajenja a warnowanja slědujuce wóźeńske elementy wopśimujo:

Pśi składowanju abo słanju

Wubjeŕśo, aby warnowański dialog pokazał, gaž wopytujośo dokument składowaś abo słaś, kótaryž nagrate změny, wersije abo komentary wopśimujo.

Pśi śišćanju

Wubjeŕśo, aby warnowański dialog pokazał, gaž wopytujośo dokument śišćaś, kótaryž nagrate změny abo komentary wopśimujo.

Pśi signěrowanju

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby se warnowański dialog pokazał, gaž wopytujośo, dokument signěrowaś, kótaryž nagrate změny, wersije, póla, reference na druge žrědła (na pśikład zwězane wótrězki abo zwězane wobraze) abo komentary wopśimujo.

Pśi napóranju PDF-datajow

Wubjeŕśo, aby warnowański dialog pokazał, gaž wopytujośo, dokument do formata PDF eksportěrowaś, kótaryž nagrate změny we Writer abo komentary pokazujo.

Wósobinske informacije pśi składowanju wótwónoźeś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby wužywaŕske daty z datajowych kakosćow, komentarow a slědowanych změnow wótwónoźeł. Mjenja awtorow w komentarach a změnach se z powšyknymi gódnotami ako „Awtor1“, „Awtor2“ atd. wuměnja. Casowe gódnoty se teke na jadnotliwu standardnu gódnotu slědk stajaju. Jolic toś to nastajenje njejo wubrane, móžośo hyšći wósobinske informacije za aktualny dokument z tłocaškom Kakosći wótnowiś w Dataje – Kakosći… – Powšykne wótwónoźeś.

Gronidłowy šćit pśi składowanju dopórucyś

Wubjeŕśo toś tu móžnosć, aby nastajenje Z gronidłom składowaś w dialogach za składowanje datajow zmóžnił. Znjemóžniśo nastajenje, aby dataje bźez gronidła składował.

Źaržćo tastu pśi kliknjenju tłoconu, aby hyperwótkazam slědował

Jolic to jo zmóžnjone, musyśo tastu tłoconu źaržaś, mjaztym až na hyperwótkaz klikaśo, aby tomu wótkazoju slědował. Jolic to njejo zmóžnjone, kliknjenje hyperwótkaz wócynijo.

Wótkaze z dokumentow blokěrowaś, kótarež njejsu dowěry gódne městna (glejśo wěstotu makrow)

Blokěrujo wužywanje zwězanych wobrazow w dokumentach z dowěry njegódnych městnow, kótarež su w rejtariku Dowěry gódne žrědła z dialoga Wěstota makrow definěrowane. To móžo wěstotu pówušyś, jolic z dokumentami z dowěry njegódnych žrědłow (na pś. z interneta) źěłaśo a se wó słabosćach w softwarowych komponentach pśi pśeźěłowanju wobrazow staraśo. Blokěrowanje wužywanja wótkazow wóznamjenijo, až se wobraze w dowěry njegódnych dokumentach njezacytaju, jano zastupujucy ramik jo widobny.

Pšosym pódprějśo nas!