Ekspertowe nastajenja

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja – LibreOffice – Rozšyrjone – Ekspertowe nastajenja wócyniś….


Wócynja dialog ekspertowych nastajenjow za rozšyrjone nastajenja a konfiguraciju LibreOffice. Dialog ekspertowych nastajenjow wužywarjam pśistup k stam konfiguraciskich nastajenjow LibreOffice zmóžnja a wjele z nich njejo we wužywaŕskem pówjerchu abo w dialogach nastajenjow k dispoziciji.

Warnowański symbol

Z dialogom ekspertowych nastajenjow maśo pśistup k nastajenjam, kótarež móžośo wobźěłaś a składowaś a kótarež mógu waš wužywaŕski profil LibreOffice wobškóźeś. Pśez to móžo wužywaŕski profil instabilny, inkonsistentny abo samo njewužywajobny byś. Pókšacujśo z tym jano, jolic wěsćo, což cyniśo.


Symbol Tip

Ekspertowe nastajenja systemowu instalaciju LibreOffice na wašom licadle njezměniju.


Zapódawańske pólo tekstowego pytanja

Zapódajśo nastajenje, kótarež cośo w tekstowem pólu pokazaś. Klikniśo pón na tłocašk Pytaś.

Tłocašk Pytaś

Klikniśo, aby tekst swójogo nastajenja w bomje nastajenjow pytał.

Bom nastajenjow

Nalicyjo nastajenja hierarchiski w bomowem naglěźe. Aby gałuzki wócynił, klikniśo dwójcy na symbol (+). Gaž nastajenje jo widobne w bomje, móžośo jo wobźěłaś.

Mě nastajenja

Mě nastajenja.

Kakosć

Pokazujo mě kakosći nastajenja.

Typ

Definěrujo typ kakosći. Płaśiwe typy su:

Gódnota

Aktualna gódnota kakosći.

Wobźěłaś

Wócynja dialog za wobźěłowanje nastajenja.

tip

Klikniśo dwójcy do smužki nastajenja, aby aktualne gódnoty typa „string“ a „long“ abo „boolean“ wobźěłał.


Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w toś tom dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!