Nastajenja za nadrobne woblicenje

Póstaja pšawidła za pśetwórjenje znamjenjowych rjeśazkow do numeriskich gódnotow, znamjenjowe rjeśazki do celowych póśěgow a znamjenjowe rjeśazki do datumowych a casowych gódnotow. To nastupa zatwarjone funkcije ako INDIREKTNY, kótarež se póśěg ako znamjenjowy rjeśazk pominaju, abo datumowe a casowe funkcije, kótarež se argumenty ako znamjenjowe rjeśazki w lokalnem formaśe abo w formaśe ISO 8601 pominaju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Formula a klikniśo we wótrězku Nastajenja nadrobnego woblicenja na tłocašk Drobnostki….


Wopśimjeśe do licbow

Pśetwórjenje z teksta do licby

Ako se z tekstom wobchada, gaž se ako operand w aritmetiskej operaciji abo ako argument funkcije namakajo, kótaraž město togo licbu wócakujo. Jasne pśetwórjenje jo za cełe licby móžne, inkluziwnje eksponenty a datumy a casy ISO 8601 w jich rozšyrjonych formatach ze źěleńskimi znamuškami. Łamkowe numeriske gódnoty z decimalnych źěleńskich znamuškow abo datumow drugego standarda ako ISO 8601 su wót narodneje šemy wótwisne. Źiwajśo na to, až se móžo nastawajuca numeriska gódnota we wót narodneje šemy wótwisnych pśetwórjenjach mjazy narodnymi šemami rozeznawaś.

Zmólka #GÓDNOTA! generěrowaś: Gaž se tekst namakajo, źož se numeriske daty wócakuju, se zmólka #GÓDNOTA! nastawa. Na pśikład: "123,45 zmólku #GÓDNOTA! generěrujo, nic pak 123,45.

Ako z nul wobchadaś: Gaž se tekst namakajo, źož se numeriske daty wócakuju, naglěda se ako nul. Na pśikład: "123,45" k nul wjeźo, 123,45 pak nic.

Jano jasne pśetwóriś: Jolic tekst płaśiwu a jasnu numerisku gódnotu reprezentěrujo, pśetwóŕśo ju. Na pśikład: "123.456" buźo zmólku #GÓDNOTA! generěrowaś, dokulaž tekst źěleńske znamuško wopśimujo, "123456" pak nic.
Glejśo Tekst do licbow pśetwóriś za drobnostki.

Teke wót rěcy wótwisne pśetwóriś: Gódnoty se pśetwórjuju, kótarež za narodnu šemu płaśe. Na pśikład: "123.45" jo płaśiwa licba w někotarych narodnych šemach, dokulaž se dypk ako decimalne źěleńske znamuško wužywa.

Z proznym znamjenjowym rjeśazkom kaž z nulu wobchadaś

Toś to nastajenje póstaja, kak maju z proznym znamjenjowym rjeśazkom wobchadaś, gaž se w aritmetiskich operacijach wužywa. Jolic sćo nastajił nastajenje „Pśetwórjenje wót teksta do licby“ na pak „Zmólku #GÓDNOTA! generěrowaś“ abo „Z tym ako z nul wobchadaś“, njamóžośo (how) wubraś, lěc pśetwórjenje proznego znamjenjowego rjeśazka do licby zmólku generěrujo abo maju z proznymi znamjenjowymi rjeśazkami ako z nul wobchadaś. Howac toś to nastajenje póstaja, kak maju z proznymi znamjenjowymi rjeśazkami wobchadaś.

Syntaksa za póśěg znamjenjowych rjeśazkow

Formulowa syntaksa, kótaraž se ma za analyzu póśěgow wužywaś, kótarež su w parametrach znamjenjowych rjeśazkow pódane. To zatwarjone funkcije ako INDIREKTNY wobwliwujo, kótarež z póśěgom ako z gódnotu znamjenjowego rjeśazka wobchadaju.

Te nastajenja jano na aktualny dokument nałožyś

Markěrujśo toś ten kontrolny kašćik, aby nastajenja jano na dokument nałožył.

Pšosym pódprějśo nas!