Zwězanje datoweje banki

Napórajo abo wobźěłujo w rejtariku Datowe banki.

Dataja datoweje banki

Zapódajśo sćažku a datajowe mě datoweje banki. Mě dataje musy se na kóńcowku *.odb kóńcyś.

Pśepytaś

Wócynja datajowy dialog, źož móžośo dataju datoweje banki wubraś.

Zregistrěrowane mě

Zapódajśo mě za datowu banku. LibreOffice toś to mě wužywa, aby pśistup k datowej bance měł.

Pšosym pódprějśo nas!