Rěcy

Definěrujo standardne rěcy a někotare druge nastajenja narodneje šemy za dokumenty.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy – Powšykne.


Wobraz dialoga nastajenjow rěcow

warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Rěc za

Wužywaŕski pówjerch

Wubjeŕśo rěc, kótaruž cośo za wužywaŕski pówjerch wužywaś, na pśikład za menije, dialogi, dataje pomocy. Musyśo nanejmjenjej jaden pśidatny rěcny pakśik abo wěcejrěcnu wersiju LibreOffice zainstalěrowany měś.

Zapisk „Standard“ rěc wužywaŕskego pówjercha za źěłowy system wuběra. Jolic toś ta rěc njejo w instalaciji LibreOffice k dispoziciji, jo rěc instalacije LibreOffice standardna rěc.

note

Jolic rěc, kótaruž pytaśo, njejo w lisćinje, ześěgniśo wótpowědny rěcny pakśik wót websedła LibreOffice.


Narodna šema

Pódawa narodnu šemu krajnego nastajenja. To nastajenja za numerěrowanje, pjenjeze a měrjeńske jadnotki wobwliwujo.

Zapisk „Standard“ narodnu šemu wuběra, kótarejež mě se źěłowemu systemoju k wěsći dajo.

Změna w toś tom pólu se ned wustatkujo. Někotare formaty pak se pó standardnej změnje formatěruju, jolic se dokument znowego zacytajo.

Standardne pjenjeze

Pódawa standardne pjenjeze, kótarež se za format pjenjez a póla pjenjez wužywa. Jolic narodnu šemu změnijośo, se standardne pjenjeze awtomatiski změnijo.

Zapisk „Standard“ se na format pjenjez nałožujo, kótaryž jo wubranej narodnej šemje pśipokazany.

Změna w pólu Standardne pjenjeze se na wšykne wócynjone dokumenty pśenosujo a wjeźo k wótpowědnym změnam w dialogach a symbolach, kótarež format pjenjez w toś tych dokumentach wóźe.

Tasta za decimalne źěleńske znamuško – pó narodnje šemje

Pódawa, až se ma tasta decimalnego źěleńskego znamuška wužywaś, kótaraž jo we wašom systemje nastajona, gaž wótpowědnu tastu na cyfrowej tastaturje tłocyśo.

Jolic toś ten kontrolny kašćik jo zaktiwěrowany, se znamuško, kótarež se za „Pó narodnej šemje“ pokazujo, zasajźijo, gaž tastu na numeriskej tastaturje tłocyśo. Jolic toś ten kontrolny kašćik njejo zaktiwěrowany, znamuško zasajźijo, kótarež software wašogo tastaturowego gónjaka k dispoziciji staja.

Mustry za spóznawanje datuma

Pódawa mustry za spóznawanje datuma za aktualnu narodnu šemu. Tabelowe dokument Calc a tabelowe cele Writer wót narodneje šemy wótwisne mustry za spóznawanje datuma trjebaju, nježli až se ako płaśiwy datum spóznawa.

Jolic licby a znamuška zapódawaśo, kótarež definěrowanym mustram za spóznawanje datuma w tabelowej celi wótpowěduju, a pón kursor zwenka cele pśesuwaśo, LibreOffice to awtomatiski spóznajo a zapódaśe do datuma pśetwórijo a buźo jo pó narodnej šemje formatěrowaś.

Zachopne mustry w Mustry za spóznawanje datuma se pśez rěc póstaja (nastajona w Narodna šema), ale móžośo toś te standardne mustry změniś a dalšne mustry pśidaś. Wužywajśo ;, aby kuždy muster wótźělił.

Mustry daju se pó slědujucych pšawidłach twóriś:

Jolic narodnu šemu změnijośo, se akceptěrowany datumowy muster na standard noweje rěcy slědk stajijo a swójske změny abo pśidaśa se zgubiju.

Pśidatnje k eksplicitnym mustram, kótarež su we wobźěłańskem pólu definěrowane, se zapódaśe, kótarež mustroju Y-M-D wótpowědujo, implicitnje spóznawa a awtomatiski do datuma pśetwórjujo. Zapódaśe, kótarež se z 1 do 31 zachopina, se z toś tym implicitnym mustrom Y-M-D njeinterpretěrujo. Wót LibreOffice 3.5 se toś to zapódaśe ako LLLL-MM-DD (ISO 8601) formatěrujo.

Za wšykne mustry se dwójoměstnowe zapódaśe lěta pó nastajenju w Rědy – Nastajenja… – Powšykne – Lěto (dwójoměstnowe) interpretěrujo.

Standardne rěcy za dokumenty

Pódawa rěcy za pšawopisnu kontrolu, tezawrus a źělenje złožkow.

Selecting the Document Language

warning

Pšawopisna kontrola za wubranu rěc jano funkcioněrujo, gaž sćo instalěrował wótpowědny rěcny modul. Rěcny zapisk ma kokulku za sebje, jolic pšawopisna kontrola jo za toś tu rěc zaktiwěrowana.


Pódwjacorny

Pódawa rěc, kótaraž se za pšawopisnu kontrolu w pódwjacornych alfabetach wužywa.

Elementy wužywaŕskego pówjercha za pódzajtšnoaziske pisma pokazaś

Aktiwěrujo pódpěru za aziske rěcy. Móžośo něnto wótpowědne nastajenja za aziske rěcy w LibreOffice změniś.

Jolic cośo pó chinsku, pó japańsku abo pó korejańsku pisaś, móžośo pódpěru za toś te rěcy we wužywaŕskem pówjerchu aktiwěrowaś.

Aziski

Pódawa rěc, kótaraž se za pšawopisnu kontrolu w aziskich alfabetach wužywa.

Elementy wužywaŕskego pówjercha za pisanje k dwěma směroma pokazaś

Aktiwěrujo pódpěru za kompleksne tekstowe wugótowanje. Móžośo něnto wótpowědne nastajenja za kompleksne tekstowe wugótowanje w LibreOffice změniś.

Languages Using Complex Text Layout

Kompleksne tekstowe wugótowanje

Pódawa rěc za pšawopisnu kontrolu kompleksnego tekstowego wugótowanja.

Jano za aktualny dokument

Pódawa, až nastajenja za standardne rěcy jano za aktualny dokument płaśe.

Rozšyrjona rěcna pódpěra

Zapódawańsku rěc systema ignorěrowaś

Pódawa, lěc se maju změny systemoweje zapódawańskeje rěcy/tastatury ignorěruju. Jolic se ignorěruju, nowy tekst rěcy abo dokumenta abo aktualnego wótstawka slědujo, nic aktualnej systemowej rěcy.

warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Pšosym pódprějśo nas!