Microsoft Office

Pódawa nastajenja za importěrowanje a eksportěrowanje Microsoft Office a drugich dokumentow.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – Zacytaś/Składowaś – Microsoft Office.


Zasajźone objekty

Wótrězk Zasajźone objekty pódawa, kak daju se objekt Microsoft Office a OLE-objekty importěrowaś a eksportěrowaś.

Toś te nastajenja płaśe, gaž serwer Microsoft abo OLE-serwer njeeksistěrujo (na pśikład na UNIX) abo gaž njejo OLE-serwer LibreOffice, kótaryž jo gótowy za wobźěłowanje OLE-objektow.

Jolic OLE-serwer jo aktiwny za zasajźony objekt, se OLE-serwer wužywa, aby z objektom wobchadał.

Jolic za objekty MathType OLE-serwer njejo aktiwny, se zasajźone objekty MathType do objekty LibreOffice Math pśetwórjuju. Za toś to pśetwórjenje njesměju zasajźone objekty MathType specifikacije MathTyp 3.1 překročić.

Słupy [L] a [S]

Kontrolnej kašćika [L] a [S] zapiski za pór OLE-objektow pokazujotej, kótarež se daju pśetwóriś, gaž se do [L] LibreOffice zacytaju a/abo do format Microsoft [S] składuju.

Markěrujśo pólo w słupje [L] pśed zapiskom, jolic objekt Microsoft abo drugi OLE-objekt ma se do pódanego OLE-objekta LibreOffice pśetwórijo, gaž se dokument Microsoft abo drugi dokument do LibreOffice zacytajo.

Markěrujśo pólo w słupje [S] pśed zapiskom, jolic OLE-objekt LibreOffice ma se do OLE-objekta Microsoft pśetwóriś, gaž se dokument w datajowem formaśe Microsoft składujo.

Znamjenjowe wuzwignjenje

Microsoft Office ma dwa znamjenjowej atributa, kótarejž stej na znamjejenjowe wuzwignjenje LibreOffice pódobnej. Wužywajśo toś ten wóźeński element, aby atribut wuzwignjenje abo wósenjenje wubrał, kótaryž LibreOffice ma wužywaś, gaž se znamjenjowe wuzwignjenje LibreOffice do datajowych formatow Microsoft Office eksportěruju.

Wuzwignjenje pśiduce wótpowědowanje mjazy barwu wuzwignjenja LibreOffice a jadneju z 16 barwow wuzwignjenja Microsoft z pomocu znamjenjowego atributa Office eksportěrujo, kótaryž wužywarjam Office wólažcujo z rědom wuzwignjenja w nałoženjach Office wobźěłaś.

Wósenjenje wšykne RGB-barwy do drugego znamjenjowego atributa Office eksportěrujo. To barwowu zwěrnosć mjazy dokumentami LibreOffice a Microsoft Office wobchowajo, ale wužywarje Office muse toś ten znamjenjowy atribut z rědom wobźěłaś, kótaryž se powšyknje njewužywa abo njedajo se lažko w nałoženjach Office namakaś.

tip

Filter „compatibility“ w dialogu Barwa znamjenjowego wuzwignjenja barwy wuzwignjenja Microsoft wopśimujo. Wužywajśo toś te barwy a wubjeŕśo Eksportěrowaś ako: Wuzwignjenje, jolic cośo barwowu zwěrnosć ako teke lažke wobźěłowanje za wužywarje Office.


Zastajeńske dataje

Markěrujśo toś ten kontrolny kašćik, aby zastajeńsku dataju Microsoft Office generěrował, pśidatnje k zastajeńskej dataji LibreOffice. Zastajeńske dataje nałoženjam signalizěruju, až resursa abo dataja njama se wužywaś, daniž zastajenje njejo wótpórana.

tip

LibreOffice móžo zastajeńske dataje cytaś, kótarež su se generěrowali wót Microsoft Office.


Pšosym pódprějśo nas!