Standardne barwy

Pśipokazujo datowym smužkam barwy. Nastajenja jano za wšykne nowo napórane diagramy płaśe.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – Diagramy – Standardne barwy.


Diagramowe barwy

Pokazujo wšykne barwy, kótarež su za datowe rědy k dispoziciji. Wubjeŕśo datowy rěd, aby jogo barwu změnił. Wubjeŕśo póžědanu barwu z susedneje barwoweje tabele.

Tabela barwow

Z pomocu toś teje tabele móžośo diagramowe barwy za wubrane datowe rědy wuměniś. Jolic sćo na pśikład wubrał datowu smužku 6 a pón na barwu zeleny 8 klikaśo, se stara barwa datowego rěda ze zeleny 8 wuměnijo. Mě wubraneje barwy se pód barwowej tabelu pokazujo.

Standard

Wótnowja barwowe nastajenja, kótarež su se definěrowali, gaž jo se program instalěrował.

warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Pšosym pódprějśo nas!