Powšykne

Definěrujo powšykne nastajenja za kresleńske abo prezentaciske dokumenty.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo prezentaciski dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Powšykne.


Wobraz dialoga nastajenjow – Impress – Powšykne

Tekstowe objekty

Malsne wobźěłanje dowóliś

Jolic zmóžnjone, móžośo tekst ned pó kliknjenju tekstowego objekta wobźěłaś. Jolic znjemóžnjone, musyśo dwójcy kliknuś, aby tekst wobźěłał.

Jano tekstowy wobceŕk wuběrajobny

Pódawa, lěc se ma tekstowe pólo wubraś, gaž na tekst klikaśo.

We wobceŕku tekstowego póla, kótaryž njejo z tekstom wupołnjony, dajo se objekt za tekstowym pólom wubraś.

Nastajenja

Slězynowy pufrowak wužywaś

Pódawa, lěc se ma pufrowak wužywaś, aby objekty na globalnej foliji pokazał. To pokazanje póspěšyjo. Znjemóžniśo nastajenje Slězynowy pufrowak wužywaś, jolic cośo změnjone wopśimjeśe na globalnej foliji pokazaś.

Pśi pśesuwanju kopěrowaś

Jolic zmóžnjone, se kopija napórajos, gaž objekt pśesuwaśo, mjaztym až tastu tłoconu źáržyśo. To samske za wjerśenje a změnjanje wjelikosći objekta płaśi. Originalny objekt na swójej aktualnej poziciji a w swójej wjelikosći wóstanjo.

Objekty pśecej pśesuwajobne

Pódawa, až cośo objekt ze zmóžnjonym rědom Wjerśeś pśesunuś. Jolic Objekt pśecej pśesuwajobny njejo markěrowane, dajo se rěd Wjerśeś jano wužywaś, aby objekt pśesunuł.

Objekty w kśiwance njespryšćiś (jano w kreslankach)

Wuchowajo relatiwne wusměrjenje Bézierowych dypkow a kresleńskich objektow 2D k sebje, gaž objekt pryšćiśo.

Jadnotka měry

Póstaja jadnotku měry za prezentacije.

Tabulatory

Definěrujo wótkłon mjazy tabulatorami.

Kompatibelnosć (za dokument specifiske nastajenja)

Pšosym pódprějśo nas!