Kśidno

Definěrujo nastajenja kśidna za napóranje a pśesuwanje objektow.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo prezentaciski dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Kśidno.


Kśidno

Pódawa nastajenja za konfigurěrujobne kśidno na wašych dokumentowych bokach. Toś to kśidno wam pomaga, eksaktnu poziciju wašych objektow zwěsćiś. Móžośo teke toś to kśidno z „magnetiskim“ pópadańskim kśidnom na liniji wurownaś.

Jolic sćo aktiwěrował pópadańske kśidno, ale cośo jadnotliwe objekty pśesunuś abo napóraś, bźez togo aby je wobgranicował, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, aby toś tu funkciju tak dłujko ako móžno znjemóžnił.

Rozeznaśe

Horicontalny

Definěrujo měrjeńsku jadnotku za wótkłon mjazy dypkami kśidna na X-wósce.

Wertikalny

Definěrujo wótkłon dypkow kśidna w póžedanej měrjeńskej jadnotce na Y-wósce.

Pódźělenje

Horicontalny

Pódawa licbu mjazyrumow mjazy kśidnowymi dypkami na X-wósce.

Wertikalny

Pódawa licbu mjazyrumow mjazy kśidnowymi dypkami na Y-wósce.

Wóski synchronizěrowaś

Pódawa, lěc se maju aktualne nastajenja kśidna symetriski změniś. Rozeznaśe a pódźělenje za wósce X a Y njepśeměnjatej wóstawatej.

Pópadnuś

K pópadowańskim linijam

Pópadnjo kšomu śěgnjonego objekta k pśiducej pópadańskej liniji, gaž myšku pušćijośo.

Móžośo teke toś to nastajenje definěrowaś, gaž symbol wužywaśo, kótaryž jo w rědce Nastajenja w prezentaciji abo kreslance k dispoziciji.

Ku kšomam boka

Pódawa, lěc ma se kontura grafikowego objekta k nejblišej kšomje boka wusměriś.

Kursor abo konturowa linija grafikowego objekta musy we pópadańskem wobceŕku byś.

W prezentaciskem abo kresleńskem dokumenśe maśo teke ze symbolom w rědceNastajenja k toś tej funkciji pśistup.

K objektowemu wobłukoju

Pódawa, lěc ma se kontura grafikowego objekta ku kšomje nejblišego grafikowego objekta wusměriś.

Kursor abo konturowa linija grafikowego objekta musy we pópadańskem wobceŕku byś.

W prezentaciskem abo kresleńskem dokumenśe maśo teke ze symbolom w rědceNastajenja k toś tej funkciji pśistup.

K objektowym dypkam

Pódawa, lěc ma se kontura grafikowego objekta k dypkam nejblišego grafikowego objekta wusměriś.

To jano płaśi, jolic kursor abo konturowa linija grafikowego objekta jo w pópadańskem wobceŕku.

W prezentaciskem abo kresleńskem dokumenśe maśo teke ze symbolom w rědceNastajenja k toś tej funkciji pśistup.

Pópadański wobceŕk

Definěrujo pópadański wótkłon mjazy pokazowak myški a konturu objekta. LibreOffice Impress na pópadańskem dypku pópadnjo, je pokazowak jo blišy ako wótkłon, kótaryž jo we wóźeńskem elemenśe pópadański wobceŕk wubrany.

Objekty wobgranicowaś

Pśi napóranju abo pśesuwanju objektow

Pódawa, až se grafikowe objekty wertikalnje, horicontalnje abo diagonalnje (45°) wobgranicuju, gaž se napóraju abo pśesuwaju. Móžośo tastu Umsch (⇧) tłocyś, aby toś to nastajenje nachylu znjemóžnił.

Dlejše kanty

Pódawa, až se kwadrat na zakłaźe dlejšego boka pšawokuta napórajo, gaž tasta Umsch se tłocy, nježli až tastu myški pušćijośo. To teke za elipsu płaśi (krejz se na zakłaźe nejdlejšego pśerězka elipse napórajo). Gaž kašćik Dlejše kanty njejo markěrowany, se kwadrat abo krejz na zakłaźe krotšego boka abo pśerězka napórajo.

Pśi wjerśenju

Pódawa, až grafikowe objekty daju se jano we wjerśeńskem kuśe wjerśeś, kótaryž jo we wóźeńskem elemenśe Pśi wjerśenju wubrany. Jolic cośo objekt zwenka definěrowanego kuta wjerśeś, tłocćo tastu Umsch (⇧), gaž wjerśiśo. Pušććo tastu, gaž póžedany kut jo dojśpjony.

Dypkowa redukcija

Definěrujo kut za dypkowu redukciju. Gaž z polygonami źěłaśo, mógło wužytnje byś, jich wobźěłańske dypki reducěrowaś.

Pšosym pódprějśo nas!