Naglěd

Pódawa pokazowańske moduse, kótarež su k dispoziciji. Gaž alternatiwne pokazanje wuběraśo, móžośo pokazanje wobrazowki póspěšyś, mjaztym až swóju prezentaciju wobźěłujośo.

Wobraz dialoga nastajenjow – Impress – Naglěd

Pokazaś

Lineale widobne

Pódawa, lěc lineale maju se na górnej a lěwej kšomje źěłowego wobceŕka pokazaś.

Pomocne linije pśi pśesuwanju

Pódawa, lěc pomocne linije maju se pśi pśesuwanju objekta pokazaś.

LibreOffice dypkate pomocne linije napórajo, kótarež se wušej póla wupśestrěwa, kótarež wubrany objekt wopśimujo a kótarež ceły źěłowy wobceŕk wopśimujo. Pśez to se pozicioněrowanje objekta wólažcujo.

Móžośo teke toś tu funkcijue ze ze samskim mjenim w symbolowej rědce Nastajenja wužywaś, jolic prezentaciski abo kresleński dokument jo wócynjony.

Wšykne wóźeńske dypki w Bézierowem editorje

Pokazujo wóźeńske dypki wšych Bézierowych dypkow, jolic sćo do togo wubrał Bézierowu kśiwanku. Jolic nastajenje Wšykne wóźeńske dypki w Bézierowem editorje njejo markěrowane, su jano wóźeńske dypki wubranych Bézierowych dypkow widobne.

Wobceŕ kuždego jadnotliwego objekta

LibreOffice wobcerjeńsku liniju kuždego jadnotliwego objekta, gaž se objekt pśesuwa.Nastajenje Wobceŕ kuždego jadnotliwego objekta wam zmóžnja wiźeś, lěc jadnotliwe objekty su w konflikśe z drugimi objektami w celowej poziciji. Jolic nastajenje Wobceŕ kuždego jadnotliwego objekta njemarkěrujośo, LibreOffice jano kwadratiski wobceŕ pokazujo, kótaryž wšykne wubrane objekty wopśimujo.

Pšosym pódprějśo nas!