Powšykne

Definěrujo powšykne nastajenja za tabelowe dokumenty.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Powšykne.


Metriki

Měrjeńska jadnotka

Definěrujo měrjeńsku jadnotku w tabelowych dokumentach.

Tabulatory

Definěrujo tabulatorowy wótkłon.

Aktualizěrowaś

Zwězanja pśi zacytanju aktualizěrowaś

warning

Nastajenja za awtomatiske aktualizěrowanja zwězanjow, kótarež su w dokumentach skłaźone, se z pśicynow wěstoty ignorěruju. Aktualizacije zwězanjow su pśecej na wěstotne nastajenja LibreOffice w – LibreOffice – Wěstota wobgranicowane.


Pśecej

Aktualizěrujo zwězanja pśecej pśi zacytanju dokumenta, a jano, jolic dokument na dowěry gódnem składowańskem městnje abo globalny wěstotny stopjeń jo Niski (njedopórucony).

warning

Z toś tym nastajenim se ako z Na pašašanje wobchada, snaźkuli pak globalne wěstotny stopjeń za makra jo w – LibreOffice – Wěstota – Makrowa wěstota… – Wěstotny stopjeń – NIski (njedopórucony) stajony pak dokument jo na dowěry gódnem městnje, kótarež jo pśez – LibreOffice – Wěstota – Makrowa wěstota… – Dowěry gódne žrědła – Dowěry gódne datajowe městna.


Na pšašanje

Aktualizěrujo zwězanja jano na pšašanje, mjaztym až se dokument zacytujo.

Nigda

Njeaktualizěrujo zwěazanja nigda, mjaztym až se dokument zacytujo.

Zapódawańske nastajenja

Tłocćo Enter, aby wuběrk pśesunuł

Póstaja směr, ku kótaremuž se kursor w tabelowem dokumenśe giba, za tym až sćo tłocył tastu Enter.

Tłocćo Enter, aby se do wobźěłowańskego modusa dostał

Póstaja zaźaržanje tasty Enter w tabelowem dokumenśe. Gaž toś to nastajenje zmóžnjaśo, tłocenje tasty Enter celowe wopśimjeśe za wobźěłanje wócynja.

Znjemóžniśo toś to nastajenje, aby z pomocu tasty Enter celu pód aktualneju celu wubrał.

tip

Jolic wobceŕk celow jo wubrany, se kuždy raz, gaž se tasta Enter tłocy, pśiduca cela we wobceŕku wuběra, pó směrje, kótaryž jo w Tłocćo Enter, aby wuběrk pśesunuł wubrany. Togodla jo wužytnje, wobej nastajeni zmóžniś, gaž jadnu pó jadnej gódnoty do wobceŕka celow zapódawaśo.


Formatěrowanje rozšyriś

Pódawa, lěc se maju formatěrowańske atributy wubraneje cele awtomatiski na prozne susedne cele nałožyś. Jolic na pśikład wopśimjeśe wubraneje cele jo tucnje formatěrowane, se teke susedne cele tucnje formatěruju. Cele, kótarež maju južo wósebny format, se pśez toś tu funkciju njezměniju. Móžośo daty wobceŕk wiźeś, gaž tastowu skrotconku + * (multiplikaciske znamuško na numeriskej tastaturje) tłocyśo. Toś ten format se teke na wšykne nowe gódnoty nałožujo, kótarež se w toś tom wobceŕku zasajźuju. Na cele zwenka toś togo wobceŕka se normalne standardne nastajenja nałožuju.

Póśěgi rozšyriś, gaž se nowe słupy/smužki zasajźuju

Pódawa, lěc se maju póśěgi rozšyriś, gaž se słupy abo smužki pódla póśěgowego wobceŕka zasajźuju. To jo jano móžne, gaž se póśěgowy wobceŕk, źož se słup abo smužka zasajźujo, spócetnje pśez nanejmjenjej dwě celi k póžedanemu směroju rozpśestrěwa.

Pśikład: Jolic se wobceŕk A1:B1 w formuli referencěrujo a wy nowy słup za słupom B zasajźujośo, se póśěg na A1:C1 rozšyrijo. Jolic wobceŕk A1:B1 se referencěrujo a se nowa smužka pód smužku1 zasajźujo, se póśěg njerozšyrijo, dokulaž jo jano jadnučka cela k wertikalnemu směroju.

Jolic smužki abo słupy wesrjejź póśěgowego wobceŕka zasajźujośo, se póśěg pśecej rozšyrja.

Wuběrk w nadpismach słupow/smužkow wuzwignuś

Pódawa, lěc se maju słupowe a smužkowe głowy we wubranych słupach abo smužkach wuzwignuś.

Pśepisowańske warnowanje pśi zasajźanju datow pokazaś

Pódawa, až se warnowanje zjawijo, gaž cele z mjazywótkłada do celowego wobceŕka, kótaryž njejo prozny, zasajźujośo.

Celowy póśěg z wuběrkom pozicioněrowaś

Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, rozšyrjanje wuběrka (z + Umsch (⇧)Dołoj (↓)/Górjej (↑)) ku kóńcoju wobceŕka w słupje skócyjo, kótaryž jo se pśidał ako slědny zachopnemu wuběrkoju. Gaž toś to nastajenje njejo zmóžnjone, rozšyrjanje wuběrka (z + Umsch (⇧)Dołoj (↓)/Górjej (↑)) ku kóńcoju wobceŕka w słupje skócyjo, źož jo se wuběranje celowego wobceŕka zachopiło. Te samske zawěsćće pśi rozšyrjenju wuběrka na smužki z +Umsch (⇧)Nalěwo (←)/Napšawo (→) płaśi.

Pšosym pódprějśo nas!