Naghlěd

Definěrujo, kótare elementy głownego wokna LibreOffice Calc se pokazuju. Móžośo teke wuzwignjenje gódnotow w tabelach pokazaś abo schowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Naglěd.


Wizuelne pomocne srědki

Pódawa, kótare linije se pokazuju.

Kśidnowe linije

Pódawa, gaž se linije kśidna pokazuju. Pó standarźe se linije kśidna jano pla celow pokazuju, kótarež njamaju slězynowu barwu. Móžośo wubraś, aby teke linije kśidna z slězynoweju barwu pokazał, abo aby je schował. Wubjeŕśo Format – Pśedłoga boka… – Tabela a markěrujśo kontrolny kašćik Kśidno.

Barwa

Pódawa barwu za linije kśidna w aktualnem dokumenśe. Aby barwu linije kśidna wiźeł, kótaraž jo se składła z dokumentom, źiśo – LibreOffice – Nałožeńske barwy a pytajśo w rejtariku Šema zapisk Tabelowy dokument – Kśidnowe linije a stajśo barwu na „Awtomatiski“.

Łamanja boka

Pódawa, lěc se maju łamanja bok w definěrowanem śišćaŕskem wobceŕku pokazaś.

Pomocne linije pśi pśesuwanju

Pódawa, lěc se maju pomocne linije pokazaś, gaž se kreslanki, wobłuki, grafiki a druge objekty pśesuwaju. Toś te pomocne linije wam pomagaju, objekty wusměriś.

Pokazaś

Wubjeŕśo někotare nastajenja za pokazanje na wobrazowce.

Formule

Pódawa, lěc se maju formule město wuslědkow w celach pokazaś.

Nulowe gódnoty

Pódawa, lěc se maju licby z gódnotu 0 pokazaś.

Komentarowy indikator

Pódawa, až mały pšawokut w pšawem górnem rožku cele pokazujo, až komentar eksistěrujo. Komentar se jano pokazujo, gaž pokazki pód LibreOffice - Powšykne w dialogowem pólu Nastajenja zmóžnjaśo.

Aby komentar na pśecej pokazał, wubjeŕśo pśikaz Komentar pokazaś z kontekstowego menija cele.

Móžośo komentary z pśikazom Zasajźiś – Komentar zapódaś a wobźěłaś. Komentary, kótarež se na pśecej pokazuju, daju se wobźěłaś, gaž na komentarowy kašćik klikaśo. Klikniśo na Nawigator a w zapisku Komentary móžośo wšykne komentary w aktualnem dokumenśe pokazaś. Gaž na komentar w Nawigatorje dwójcy klikaśo, kursor do wótpowědneje cele skócyjo, kótaraž komentar wopśimujo.

Formulowy indikator a pokaz

Kresli módry tśirožk w rožku dołojce nalěwo cele, kótaraž formulu wopśimujo. Gaž na módry tśirožk pokazujośo, se formula w pomocnem teksće pokazujo, jolic se druga cela wuběra.

Wuzwignjenje gódnotow

Markěrujśo pólo Gódnotu wuzwignuś, aby celowe wopśimjeśe w rozdźělnych barwach wótwisujucy wót typa pokazał. Tekstowe cele se carne, formule zelene, licbowe cele módre a šćitane cele ze swětłošereju slězynu formatěruju, njewótwisujucy wót togo, kak jich pokazanje jo formatěrowane.

warning

Gaž toś ten pśikaz jo aktiwny, se někake barwy w dokumenśe njepokazuju, daniž funkcija njejo znjemóžnjona.


Kokula

Pódawa, lěc se kokula pokazujo, gaž se zasajźony objekt, na pśikład grafika, wuběra.

Tekstowy woběžk

Jolic cela tekst wopśimujo, kótaryž jo šyršy ako šyrokosć cele, se tekst pó proznych susednych celach w samskej smužce rozpśestrěwa. Jolic njedajo proznu susednu celu, se mały tśirožk na celowem ramiku na to pokazujo, až se tekst pókšacujo.

Póśěgi barwojto pokazaś

Pódawa, až se kuždy póśěg w barwje formule wuzwigujo. Wobceŕk celow teke barwojty ramik dostanjo, gaž se cela, kótaraž póśěg wopśimujo, za wobźěłowanje wuběra.

Objekty

Definěrujo, lěc se maju objekty za až do tśich objektowych kupkow pokazaś abo schowaś.

Objekty/Grafiki

Definěrujo, lěc se objekty a grafiki pokazuju abo chowaju.

Diagramy

Definěrujo, lěc se diagramy we wašom dokumenśe pokazuju abo chowaju.

Kresleńske objekty

Definěrujo, lěc se kresleńske objekty we wašom dokumenśe pokazuju abo chowaju.

Skalěrowanje

Tabele synchronizěrowaś

Jolic to jo markěrowane, se wšykne tabele ze samskim skalěrowanim pokazuju. Jolic to njejo markěrowane, móžo kužda tabela swójski faktor měś.

Wokno

Pódawa, lěc se někotare pomocne elementy w tabeli zjawiju abo nic.

Głowy słupow/smužkow

Pódawa, lěc se maju głowy smužkow a słup pokazaś.

Horicontalna suwata rědka

Pódawa, lěc se ma horicontalna suwata rědk dołojce w dokumentowem woknje pokazaś.

Wertikalna suwata rědka

Pódawa, lěc se ma wertikalna suwata rědk napšawo w dokumentowem woknje pokazaś.

Tabelowe rejtariki

Pódawa, lěc se maju tabelowe rejtariki dołojce w tabelowem dokumenśe pokazaś. Jolic toś ten kašćik njejo markěrowany, móžośo jano pśez mjazy tabelami pśešaltowaś.

Rozrědowańske symbole

Jolic sćo definěrował , nastajenje Rozrědowańske symbole pódawa, lěc se maju rozrědowańske symbole na kšomje tabele pokazaś.

Pšosym pódprějśo nas!