Awtomatiske pópisanje

Pódawa nastajenja za pópisanja, kótarež se zasajźonym objektam awtomatiski pśidawaju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Awtomatiske pópisanje.


Pópisanja awtomatiski pśidaś, pśi zasajźenju

Zmóžniśo objektowe typy, za kótarež maju nastajenja awtomatiskego pópisanja płaśiś.

Pórěd pópisanjow

Wubjeŕśo pórěd pópisanjow: kategorija ako prědna abo numerěrowanje ako prědne.

Pópisanje

Definěrujśo nastajenja, kótarež maju za wubrany objektowy typ płaśiś. Toś te nastajenja su z tymi w meniju Zasajźiś – Pópisanje… identiske, kótarež su k dispoziciji, gaž objekt jo wubrany. Pśeglědowe wokno w dialogu wuslědk wubranych nastajenjow pokazujo.

Kategorija

Pódawa kategoriju wubranego objekta.

Numerěrowanje

Pódawa trjebny typ numerěrowanja.

Za numerom

Pódajśo opcionalne znamuška, kótarež se maju mjazy numerom a kategoriju pópisanja zjawiś. Toś to nastajenje jo jano aktiwne, gaž Numerěrowanje ako prědne jo za pórěd pópisanjow wubrany.

Pśed pópisanim

Definěrujśo opcionalne tekstowe znamuško, kótarež se za kategoriju a numerom pópisanja zjawijo.

Pozicija

Póstaja poziciju pópisanja nastupajucy objekt.

Nadpismowy numer pśed pópisańskim numerom

Až do rowniny

Pśi typiskem wužywanju nadpismow wubrany numer pódawa, kak wjele rowninow nadpismowego numera (zachopinajucy z rowninu 1) se pokazujo. Jolic [Zeden] jo wubrany, se žedne nadpismowy numer njepokazujo.

note

Za pokazanje wubrane nadpismowy numer jo prědne pjerwjejšne nadpismo, kótaregož rozrědowańska rownina jo jadnaka abo mjeńša ako wubrana rozrědowańska rownina. Wubjeŕśo na pśikład „2“, aby nadpismowy numer prědnego pjerwjejšnego nadpisma z rozrědowańskeju rowninu 1 abo z rozrědowańskeju rowninu 2 wužywał.


Źěleńske znamuško

Definěrujśo znamuško, kótarež se ma mjazy nadpismowym numerom a numerom pópisanja pokazaś.

Kategorijowy a wobłukowy format

Znamjenjowa pśedłoga

Pódawa znamjenjowu pśedłogu kategorije pópisanja a numera pópisanja.

Ramik a seń nałožyś

Nałožujo ramik a seń objekta na wobłuk pópisanja.

Pšosym pódprějśo nas!