Kompatibelnosć

Pódawa nastajenja kompatibelnosći za tekstowe dokumenty. Toś te nastajenja pśi optiměrowanju LibreOffice pomagaju, gaž se dokumenty Microsoft Word importěruju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Kompatibelnosć.


note

Někotare nastajenja, kótarež su how definěrowane, su jano za aktualny dokument płaśiwe a muse se separatnje za kuždy dokument definěrowaś.


Wótkłon mjazy wótstawkami a tabelami pśidaś

W LibreOffice Writer se wótstawkowy wótkłon hynac ako w dokumentach Microsoft Word definěrujo. Jolic sćo definěrował wótkłon mjazy dwěma wótstawkoma abo tabeloma, se teke wótkłon we wótpowědnych dokumentach Word pśidawa.

Pódawa, lěc se ma wótkłon, kótaryž jo z Microsoft Word kompatibelny, mjazy wótstawkami a tabelami w tekstowych dokumentach LibreOffice pśidaś.

Wótstawkowy a tabelowy wótkłon górjejce na prědnem boku a łamanja boka pśidaś

Pódawa, lěc wótstawkowy wótkłon górjejce na boku se teke na zachopjeńku boka abo słupa wustatkujo, jolic wótstawk se na prědnem boku dokumenta pozicioněrujo. To samske za łamanje boka płaśi.

note

Jolic dokument Word importěrujośo, se prozne znamjenja awtomatiski za pśetwórjenje pśidawaju.


Tabulatorowe formatěrowanje OpenOffice.org 1.1 wužywaś

Pódawa, kak se ma tekst na tabulatorach za pšaweju kšomu wusměriś, kak maju z decimalnymi tabulatorami wobchadaś, a kak maju z tabulatorami blisko łamanja smužki wobchadaś. Jolic toś ten kontrolny kašćik njejo wubrany, wobchadaju z tabulatorami na samski nałog ako w drugich nałoženjach Office.

W tekstowych dokumentach, kótarež su se napórali pśez aktualnu wersiju Writer, se nowe wobchadanje z tabulatorami pó standarźe wužywa. W tekstowych dokumentach, kótarež su se napórali pśez wersije Writer pśed Staroffice 8 abo OpenOffice.org 2.0, se stare wobchadanje z tabulatorami nałožujo.

(Pśidatne) prozne znamje mjazy tekstowymi smužkami njepśidaś

Pódawa, až se pśidatny wótkłon (rozćěgnjenje) mjazy smužkami njezasajźujo, lěcrownož pismo, kótarež se wužywa, atribut za pśidatny wótkłon wopśimujo.

W tekstowych dokumentach, kótarež su se napórali pśez aktualnu wersiju Writer, se pśidatny wótkłon pó standarźe wužywa. W tekstowych dokumentach, kótarež su se napórali pśez wersije Writer pśed Staroffice 8 abo OpenOffice.org 2.0, se pśidatny wótkłon njewužywa.

Smužkowy wótkłon OpenOffice.org 1.1 wužywaś

Jolic toś to nastajenje jo znjemóžnjone, se nowy proces za formatěrowanje tekstowych smužkow z proporcionalnym smužkowym wótkłonom nałožujo. Jolic toś to nastajenje jo zmóžnjone, se pjerwjejšna metoda formatěrowanja tekstowych smužkow z proporcionalnym smužkowym wótkłonom nałožujo.

W tekstowych dokumentach napóranych pśez aktualnu wersiju Writer a w dokumentach Microsoft Words nejnowšych wersijow se nowy proces wužywa. W tekstowych dokumentach napóranych pśez wersije Writer pśed StarOffice 8 abo OpenOffice.org 2.0 se pjerwjejšny proces wužywa.

Wótkłon wótstawkow a tabelow na kóńcu tabelowych celow pśidaś

Pódawa, až se dolny wótkłon wótstawkoju pśidawa, samo gaby był slědny wótstawk w tabelowej celi.

Jolic toś to nastajenje jo znjemóžnjone, se tabelowe cele ako we wersijach Writer pśed StarOffice 8 abo OpenOffice.org 2.0 formatěruju. Jolic toś to nastajenje jo zmóžnjone, se alternatiwna metoda formatěrowanja tabelowych celow nałožujo. Toś to nastajenje jo pó standarźe za nowe dokumenty zmóžnjone, kótarež su se napórali z LibreOffice, a za dokumenty, kótarež su se importěrowali z formata Microsoft Word.

Objektowe pozicioněrowanje OpenOffice.org 1.1 wužywaś

Pódawa, kak se ma pozicija znosujucych se objektow wulicyś, kótarež su na znamušku abo wótstawku nastupajucy górny a dolny wótkłon wótstawka zakokulone.

Jolic toś to nastajenje jo zmóžnjone, se znosujuce se objekty ako we wersijach Writer pśed StarOffice 8 abo OpenOffice.org 2.0 pozicioněruju. Jolic toś to nastajenje jo znjemóžnjone, se znosujuce se objekty z pomocu alternatiwneje metody pozicioněruju, kótaraž jo metoźe pódobna, kótaruž Microsft Word wužywa.

Toś to nastajenje jo za nowe dokumenty pó standarźe znjemóžnjone. Za dokumenty Writer napóranych pśed OpenOffice.org 2.0 jo toś to nastajenje zmóžnjone.

Tekstowy woběg wokoło objektow OpenOffice.org 1.1 wužywaś

Microsoft Word a Writer matej rozdźělnej wašni póstupowanja za tekstowy běg wokoło znosujucych sw objektow wobrazowki. Znosujuce se objekty wobrazowki su wobłuki Writer a kresleńske objekty Writer a objekty „tekstowe pólo“, „grafika“, „wobłuk“, „wobraz“ atd. w Microsoft Word.

W Microsoft Word a w aktualnych wersijach Writer se daniž wopśimjeśe głowowych a nogowych smužkow daniž wopśimjeśe nožkow a kóńcnych nožkow wokoło znosujucych se objektow wobrazowki njełamju. Wopśimjeśe tekstowego wobceŕka se wokoło znosujucych se objektow wobrazowki łamjo, kótarež su w głowowej smužce zakokulone.

We wersijach Writer pśed StarOffice 8 abo OpenOffice.org 2.0 nawopacne pśitrjefi.

Jolic toś to nastajenje jo znjemóžnjone, kótarež jo standardne nastajenje, se nowy tekstowy běg nałožujo. Jolic toś to nastajenje jo zmóžnjone, se doněntny tekstowy běg nałožujo.

Na woběgowy stil pśi pozicioněrowanju objektow źiwaś

Pódawa, kak ma kompleksny proces pozicioněrowanja znosujucych se objektow, kótarež su na znamušku abo wótstawku zakokulone, funkcioněrowaś. We wersijach Writer pśed StarOffice 8 abo OpenOffice.org 2.0 jo se wužywał iteratiwny proces, mjaztym až se w aktualnych wersijach jadnory proces wužywa, kótaryž jo samskemu procesoju w Microsoft Word pódobny.

Jolic toś to nastajenje jo znjemóžnjone, se stary iteratiwny proces LibreOffice objektowego pozicioněrowanja wužywa. Jolic toś to nastajenje jo zmóžnjone, se nowy jadnory proces wužywa, aby kompatibelnosć z dokumentami Microsoft Word zawěsćił.

Wusměŕśo smužki z manuelnym łamanim smužki we wusměrjonych wótstawkach

Jolic toś to nastajenje jo zmóžnjone. Writer wótkłon mjazy słowami w smužkach zasajźujo, kótarež se z Umsch (⇧)+Enter we wótstawkach z blokoweju sajźbu kóńce. Jolic toś to nastajenje jo znjemóžnjone, se wótkłon mjazy słowami njerozšyrjujo, až njeby se smužki w blokowej sajźbje wusměrili.

Toś to nastajenje jo za tekstowe dokumenty .odt pó standarźe zmóžnjone. Składujo a zacytujo se z dokumentom w formaśe tekstowego dokumenta .odt. Toś to nastajenje njedajo se w starych tekstowych dokumentach .sxw składowaś, togodla jo toś to nastajenje za tekstowe dokumenty .sxw znjemóžnjone.

Běłe linije tolerěrowaś, kótarež mógu se na slězynach PDF-boka zjawiś

Wužywajśo zakokulenje kresleńskego pórěda a tolerěrujśo běłe linije, kótarež se mógli na slězynach boka PDF zjawiju, kótarež su se napórali pśez stare dokumenty.

Ako standard wužywaś

Klikniśo, aby aktualne nastajenja na toś tom rejtariku ako standard za pśichodne pósejźenja z LibreOffice wužywał.

Zawodowe pśednastajenja su tak nastajone. Zmóžnjone su slědujuce nastajenja, mjaztym až wšykne druge nastajenja su znjemóžnjone:

  1. Wótkłon mjazy wótstawkami a tabelami pśidaś

  2. Wótkłon wótstawkow a tabelow na zachopjeńkach bokow pśidaś

  3. Wótkłon wótstawkow a tabelow na kóńcu tabelowych celow pśidaś

  4. Słowne wótkłony w smužkach z manuelnymi smužkowymi łamanjami w blokowej sajźbje rozšyriś

Pšosym pódprějśo nas!