Powšykne

Pódawa powšykne nastajenja za tekstowe dokumenty.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Powšykne.


Aktualizěrowaś

Zwězanja pśi zacytanju aktualizěrowaś

warning

Nastajenja za awtomatiske aktualizěrowanja zwězanjow, kótarež su w dokumentach skłaźone, se z pśicynow wěstoty ignorěruju. Aktualizacije zwězanjow su pśecej na wěstotne nastajenja LibreOffice w – LibreOffice – Wěstota wobgranicowane.


Pśecej

Aktualizěrujo zwězanja pśecej pśi zacytanju dokumenta, a jano, jolic dokument na dowěry gódnem składowańskem městnje abo globalny wěstotny stopjeń jo Niski (njedopórucony).

warning

Z toś tym nastajenim se ako z Na pašašanje wobchada, snaźkuli pak globalne wěstotny stopjeń za makra jo w – LibreOffice – Wěstota – Makrowa wěstota… – Wěstotny stopjeń – NIski (njedopórucony) stajony pak dokument jo na dowěry gódnem městnje, kótarež jo pśez – LibreOffice – Wěstota – Makrowa wěstota… – Dowěry gódne žrědła – Dowěry gódne datajowe městna.


Na pšašanje

Aktualizěrujo zwězanja jano na pšašanje, mjaztym až se dokument zacytujo.

Nigda

Njeaktualizěrujo zwěazanja nigda, mjaztym až se dokument zacytujo.

Awtomatiski

Póla

Wopśimjeśe wšych pólow se awtomatiski aktualizěrujo, gažkuli se wopśimjeśe wobrazowki ako nowy pokazujo. Samo gaby toś ten kašćik znjemóžnjony był, se někotare póla kuždy raz aktualizěruju, gaž wósebne wuměnjenje pśitrjefi. Slědujuca tabela póla nalicyjo, kótarež se njeźiwajucy na toś ten kontrolny kašćik aktualizěruju.

Wuměnjenje

Awtomatiski zaktualizěrowane póla

Dokument śišćaś (a teke ako PDF eksportěrowaś)

Awtor, Wótpósłaŕ, Nadpismo, Datum, Cas, Reference, Slědny śišć

Dokument znowego zacytaś

Awtor, Wótpósłaŕ, Nadpismo, Datum, Cas

Dokument składowaś

Datajowe mě, Statistika, Dokumentowy numer, Wobźěłański cas, Změnjony

Tekstowu smužku wobźěłaś, w kótarejž pólo jo

Awtor, Wótpósłaŕ, Nadpismo, Datum, Cas

Wariablu manuelnje změniś

Wuměnity tekst, Schowany tekst, Schowany wótstawk, Wariable, DDE-pólo

„Njepśeměnjate wopśimjeśe“ znjemóžniś

Awtor, Wótpósłaŕ, wšykne póla dokumentowych informacijow

Změna licba bokow

Bok


Diagramy

Pódawa, lěc se maju diagramy awtomatiski aktualizěrowas. Gažkuli se celowa gódnota tabele Writer změnijo a kursor tu celu spušćijo, se diagram, kótaryž celowu gódnotu pokazujo, awtomatiski aktualizěrujo.

Nastajenja

Měrjeńska jadnotka

Pódawa měrjeńsku jadnotku za tekstowe dokumenty.

Tabulatory

Pódawa wótkłon mjazy jadnotliwymi tabulatorami. Horicontalny lineal wubrany wótkłon pokazujo.

Znamjenjowu jadnotku zmóžniś

Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, se měrjeńske jadnotki zasunjenjow a wótkłonow w Format - Wótstawk - Rejtarik: Zasunjenja a wótkłon w znamuškach (ch) a smužkach pódawaju.

Kwadratny modus boka za tekstowe kśidno wužywaś

Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, tekstowe kśidno ako kwadratny bok wuglěda. Kwadratny bok jo typ wugótowanja boka, kótaryž se wužywa, aby studentow treněrował, chinske a japańske nastawki pisaś.

Licenje słowow

Pśidatne źěleńske znamuška

Pódawa znamuška, kótarež ako słowne źěleńske znamuška płaśe, gaž se słowa lice, pśidatnje k proznym znamjenjam, tabulatoram a łamanjam smužkow a wótstawkow.

Standardizěrowane licenje bokow pokazaś

Wudawarje a nakładniki cesto „standardny“ bok definěruju, kótaryž wěstu licbu znamuškow abo słowow wopśimujo. Markěrujśo toś to pólo, aby malsne wulicenje toś tych bokow zmóžnił.

Znamuška na standardizěrowany bok

Nastajśo licbu znamuškow za standardizěrowany bok.

Pšosym pódprějśo nas!