Změny

Definěrujo naglěd změnow w dokumenśe.

Aby změny w swójom tekstowem abo tabelowem dokumenśe nagrał abo pokazał, wubjeŕśo Wobźěłaś – Změnam slědowaś – Nagraś abo Wobźěłaś – Změnam slědowaś – Pokazaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Změny.


Tekstowe zwobraznjenje

Definěrujo nastajenja za pokazowanje nagratych změnow. Wubjeŕśo typ změnow a wótpowědny pokazowański atribut a barwu. Pśeglědowe pólo wustatkowanje wubranych pokazowańskich nastajenjow pokazujo.

Zasajźenja / Atributy

Pódawa, kak se změny w dokumenśe pokazuju, gaž se tekst zasajźujo.

Wulašowanja / Atributy

Pódawa, kak se změny w dokumenśe pokazuju, gaž se tekst lašujo. Jolic wulašowanja teksta nagrawaśo, se tekst z wubranym atributom (na pśikład pśešmarnjony) pokazujo a se njewulašujo.

Změnjone atributy / Atributy

Definěrujo, kak se změny tekstowych atributow w dokumenśe pokazuju. Toś te změny se na atributy ako tucny, kursiwny abo pódšmarnjony wustatkuju.

Barwa

Móžośo teke barwu wubraś, aby kuždy typ nagrateje změny pokazał. Gaž wuměnjenje „Pó awtorje“ w lisćinje wuběraśo, se barwa awtomatiski pśez LibreOffice póstaja a pón změnja, aby awtoroju kuždeje změny wótpowědowała.

Změnjone smužki

Aby pódał, kótare smužki teksta su se změnili, móžośo marku definěrowaś, kótaraž se na lěwej abo pšawej kšomje boka zjawijo.

Marka

Definěrujo, lěc a źo se změnjone smužki w dokumenśe markěruju. Móžośo marki tak stajiś, aby se pśecej na lěwej abo pšawej kšomje boka zjawili, abo na wenkownej abo nutśikownej kšomje.

Barwa

Pódawa barwu za wuzwignjenje změnjonych smužkow w teksće.

Pólo pśeglěda

Pokazujo pśeglěd aktualnego wuběrka.

Pšosym pódprějśo nas!