Formatěrowańske pomocne srědki

Definěrujo w tekstowych a HTML-dokumentach LibreOffice pokazanje za wěste znamuška a za direktny kursor.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer/Web – Formatěrowańske pomocne srědki.


Wugótowański asistent

Wusměrjenje na zakładnej liniji za formule

Pódawa, lěc se formulowe objekty Math z tekstoweju zakładneju liniju ako referenca wusměrjuju. Znjemóžniśo toś to nastajenje, aby wertikalnu poziciju objektow Math we wótstawku změnił.

Formatěrowanje pokazaś

Definěrujo, kótare formatěrowańske znamuška su na wobrazowce widobne. Aktiwěrujśo symbol Formatěrowańske znamuška na symbolowej rědce Standard. Wšykne znamuška, kótarež sćo wubrał na rejtariku Formatěrowańske pomocne srědki, se pokazaju.

Kóńc wótstawka

Pódawa, lěc wótstawkowe znamuška se pokazuju. Wótstawkowe znamuška teke informacije wó wótstawkowem formaśe wopśimuju.

Měke źěleńske znamuška

Pódawa, lěc měke źěleńske znamuška (teke źěleńske smužki abo wuměnite źěleńske znamuška pomjenjone) se pokazuju. To su schowane swójske źěleńske znamuška, kótarež w słowje zapódawaśo, gaž Słowa z měkimi źěleńskimi znamuškami se jano na kóńcu smužki na městnje źěle, źož jo se měke źěleńske znamuško zasajźiło, njeźiwajucy na to, lěc awtomatiske źělenje złožkow jo zmóžnjone abo znjemóžnjone.

Prozne znamjenja

Pódawa, lěc se ma kužde prozne znamje w teksće z dypkom zwobrazniś.

Šćitane prozne znamuška

Pódawa, až se šćitane prozne znamuška ako šere kašćiki pokazuju. Šćitane prozne znamuška se na kóń smužki njełamju a se z tastowymi skrotconkami zapódawaju.

Tabulatory

Pódawa, až se tabulatory ako małe šypki pokazuju.

Łamanja

Pokazujo wšykne łamanja smužki, kótarež su se zapódali z tastowejz skrotconku Umsch (⇧)+Enter. Toś te łamanja nowu smužku napóraju, ale nowy wótstawk njezachopinaju.

Schowane znamuška

Pokazujo tekst, kótaryž znamjenjowy format „schowany“ wužywa, gaž menijowy zapisk Naglěd – Formatěrowańske znamuška jo zmóžnjony.

Cytańske znamjenja

Pódawa, až se wobznamjenja cytańskich znamjenjow pokazuju. | poziciju cytańskego znamjenja pokazujo. [ ] zachopjeńk a kóńc cytańskego znamjenja w tekstowem wobceŕku pokazujo.

warning

Slědujuce wóźeńske elementy se jano za dokumenty Writer zjawiju, nic za HTML-dokumenty.


Šćitane wobceŕki

Kursor zmóžniś

Pódawa, až móžośo kursor do šćitanego wobceŕka stajiś, ale njamóžośo změny pśewjasć.

Direktny kursor

Definěrujo wšykne kakosći direktnego kursora.

Direktny kursor

Aktiwěrujo direktny kursor. Móžośo teke toś tu funkciju aktiwěrowaś, gaž na symbol Modus direktnego kursora w symbolowej rědce Rědy klikaśo abo pśikaz Wobźěłaś – Modus direktnego kursora w tekstowem dokumenśe wuběraśo.

Zasajźiś

Definěrujo zasajźeńske nastajenja za direktny kursor. Jolic na někaku poziciju w swójom dokumenśe klikaśo, dajo se nowy wótstawk pisaś abo eksaktnje na toś tej poziciji zasajźiś. Kakosći toś togo wótstawka wót wubranego nastajenja wótwisuju. Móžośo ze slědujucych nastajenjow wubraś:

Tabulatory

Gaž se direktny kursor wužywa, se tak wjele rejtarikow ako trjebne w nowem wótstawku pśidawaju, daniž pozicija kliknjenja njejo dojśpjona.

Tabulatory a prozne znamjenja

Gaž se direktny kursor wužywa, se tak wjele rejtarikow a prozne znamjenja ako trjebne do nowego wótstawka zasajźuju, daniž pozicija kliknjenja njejo dojśpjona.

Prozne znamjenja

Gaž se direktny kursor wužywa, se prozne znamjenja w nowem wótstawku pśidawaju, daniž pozicija kliknjenja njejo dojśpjona.

Lěwa wótstawkowa kšoma

Gaž se direktny kursor wužywa, se lěwe wótstawkowe zasunjenje na horicontalnej poziciji staja, źož na direktny kursor klikaśo. Wótstawk se nalěwo wusměrijo.

Wótstawkowe wusměrjenje

Nastaja wótstawkowe wusměrjenje, gaž se direktny kursor wužywa. Wótwisujucy wót togo, źož se z myšku klika, se wótstawk ako nalěwo, centrěrowany abo napšawo wusměrjony formatěrujo. Kursor pśed kliknjenim z myšku z tśirožkom pokazujo, kótare wusměrjenje jo nastajone.

note

Wšykne zasajźeńske nastajenja se jano na aktualny wótstawk póśěgujo, kótaryž jo se generěrował z direktnym kursorom.


Wobraz

Kokula

Definěrujo standardnu kokulu za zasajźone wobraze. K dispoziciji stojece móžnosći su:

Pšosym pódprějśo nas!